Z zagranicy 12/2013

28 czerwca 2013 09:22 2013 Wersja do druku

Austria
Wyniki Austriackich Lasów Związkowych w 2012 roku

 

Stany Zjednoczone
Sekwestracja CO2 przez drzewa w miastach


Finlandia
Świadczenia lasów państwowych na rzecz społeczeństwa

 


Austria
Wyniki Austriackich Lasów Związkowych w 2012 roku

Austriackie Lasy Związkowe (ÖBf), zarządca lasów państwowych w Austrii, uzyskały w 2012 r. najlepsze wyniki finansowe od czasu swojego przekształcenia w spółkę akcyjną (1997 r.). Przychody i zysk operacyjny całego koncernu wyniosły odpowiednio 237,4 mln euro (2011 r.: 226,5 mln euro) i 36,0 mln euro (2011 r.: 25,4 mln euro). Wskaźnik kapitału własnego osiągnął poziom 52,0% (2011 r.: 47,1%). Do budżetu Republiki Austrii spółka ÖBf odprowadziła opłatę za prawo pobierania pożytków z gruntów państwowych w wysokości 4,3 mln euro (50% zysku netto) oraz dywidendę w wysokości 20 mln euro. Podatki bezpośrednie za rok 2012 wyniosły 10,7 mln euro. Spółka ÖBf nie otrzymuje żadnych specjalnych dotacji.
Fopt. Osterreichische Bundesforste, AG/APA - Fotoservice/Rossboth– O naszym wyniku zadecydowały takie czynniki, jak konsekwentne zarządzanie kosztami i bieżąca optymalizacja procesowa – wyjaśnia Georg Schöppl (na zdj. z lewej), członek dwuosobowego zarządu ÖBf, odpowiedzialny za finanse. – Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu ekonomicznego miała jednak także rozbudowa nieleśnych obszarów działalności firmy – nieruchomości, usług i energii odnawialnej. Działy te generują dziś już blisko 30% naszych przychodów – dodaje Schöppl.

Przeciętne koszty pozyskania drewna kształtowały się na poziomie 25,6 euro/m3 (2011 r. o 8 centów mniej). Udział drewna poklęskowego w masie pozyskanego surowca wynosił 34% (2011 r.: 49%). W ubiegłym roku rozpoczęta została realizacja pilotażowego projektu dotyczącego stosowania przez jednostki ÖBf ponadbranżowego elektronicznego listu przewozowego. W roku 2013 projektem zostanie objęta większa liczba jednostek.

W roku 2012 w spółce ÖBf było zatrudnionych 1221 pracowników (2011 r.: 1205 osób), w tym 643 osoby na stanowiskach robotniczych i 578 osób na stanowiskach nierobotniczych. Odsetek kobiet w grupach pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych wynosił odpowiednio 6,9% i 24,0%. Przecięty wiek pracowników ÖBf kształtował się na poziomie 43,1 roku (2011 r.: 43,4 roku). Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych wynosiło odpowiednio 2 924 euro (2011 r.: 2 871 euro) i 4793 euro (2011 r.: 4 537 euro). Dla porównania: w 2011 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w Austrii nie przekraczało 2 645 euro miesięcznie. W zarządzie ÖBf znajduje się 511 tys. ha lasów, w tym 347 tys. ha lasów gospodarczych.

Źródło: www.bundesforste.at

 

Stany Zjednoczone
Sekwestracja CO2 przez drzewa w miastach

Lasy i drzewa rosnące na terenach zurbanizowanych Stanów Zjednoczonych magazynują łącznie ok. 708 mln ton węgla. Wartość tego świadczenia ekologicznego sięga 50 mld dol. Roczny rozmiar sekwestracji węgla przez drzewa amerykańskich miast kształtuje się na poziomie 21 mln ton, co w wymiarze ekonomicznym oznacza kwotę 1,5 mld dol. Dowodzą tego wyniki badań przeprowadzonych przez pracowników naukowych federalnej Służby Leśnej Stanów Zjednoczonych (USFS), skupionych wokół Dave’a Nowaka.

'Położony

Magazynowanie i sekwestrowanie węgla przez lasy i drzewa w miastach zyskuje coraz większe znaczenie w Stanach Zjednoczonych w związku z ich postępującą urbanizacją. W samym tylko okresie 1990–2000 odsetek terenów zurbanizowanych na kontynentalnym obszarze USA wzrósł z 2,5% do 3,1%. Stanami o największej ilości węgla zmagazynowanego w drzewach rosnących na terenach miejskich są: Teksas (49,8 mln ton), Floryda (47,3 mln ton) i Georgia (42,4 mln ton).

Federalna Służba Leśna współpracuje przy realizacji różnych amerykańskich programów rozwoju leśnictwa miejskiego. Z pomocy USFS w zakresie urządzania i zagospodarowania lasów korzysta przeszło 7 tys. samorządów miejskich z różnych rejonów Stanów Zjednoczonych. USFS oferuje samorządom miejskim także
specjalny pakiet nowoczesnego oprogramowania (i-Tree). Narzędzia udostępnione w tym oprogramowaniu pomagają samorządowcom w doskonaleniu zagospodarowania lasów miejskich i prowadzeniu odpowiedniej działalności promocyjnej. Pakiet i-Tree używany jest także poza Stanami Zjednoczonymi (głównie w Kanadzie i Australii).

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, której podstawową misją jest utrzymanie zdrowych, różnorodnych biologicznie i produktywnych lasów federalnych (powierzchnia 770 tys. km2). Do zadań USFS należy również udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych.

Źródło: www.fs.fed.us

 

Finlandia
Świadczenia lasów państwowych na rzecz społeczeństwa

Na wsparcie hodowli reniferów w 2012 r. Metsahallitus wydało ponad 2 mln euro (Fot. RukaKuusamo.com)
Fińskie Państwowe Gospodarstwo Leśne „Metsähallitus”, a konkretnie jego segment gospodarczy (jednostka Metsätalous i spółki zależne), odprowadziło w tym roku do budżetu państwa fińskiego 120 mln euro tytułem dywidendy za 2012 rok. Kwota ta niemal dokładnie odpowiada fińskim wydatkom budżetowym na oficjalne obszary chronione, zaplanowanym na 2013 rok. Do tego dochodzą tzw. powszechne świadczenia na rzecz społeczeństwa, których roczne koszty sięgają 54,3 mln euro. Struktura tych kosztów kształtuje się następująco: ochrona bioróżnorodności 32,7 mln euro, rozwój rekreacji 12,8 mln euro, tworzenie miejsc pracy 3,6 mln euro, rozwój kultury Saamów 3,1 mln euro i wspieranie hodowli reniferów 2,1 mln euro.

Wypełnianie powszechnych świadczeń na rzecz społeczeństwa oznacza w praktyce przede wszystkim to, że Metsähallitus musi ograniczać pozyskiwanie drewna w swoich lasach gospodarczych. Dodatkowe koszty generuje planowanie wypełniania tych świadczeń. Metsähallitus, który w swoich lasach (3,6 mln ha) pozyskuje rocznie ok. 6 mln m3 drewna, musi zrezygnować w bieżącym roku z pozyskania 1,8 mln m3 surowca drzewnego z przyczyn pozostających w związku z powszechnymi świadczeniami na rzecz społeczeństwa. W zamian za wypełnianie tych świadczeń właściciel Metsähallitusa – państwo fińskie – akceptuje nieco obniżoną rentowność gospodarstwa leśnego.

Źródło: www.forest.fi


Opr. A. S.