Z zagranicy 9/2014

2 czerwca 2014 14:05 2014 Wersja do druku

Finlandia
Wyniki finansowe Metsähallitusa w 2013 roku   

Wielka Brytania
Nowa strategia badań leśnych

Niemcy
Koniec dopłat do spalania biomasy?

Szwecja
Ceny leśnych nieruchomości gruntowych

Szwecja
Projekt ustawy o bioróżnorodności

Finlandia
Wyniki finansowe Metsähallitusa w 2013 roku

Segment podmiotów gospodarczych fińskiego państwowego koncernu leśnego Metsähallitus (mających w pieczy 3,6 mln ha lasów i zatrudniający ok. 1200 pracowników) wygospodarował w 2013 r. zysk netto w rekordowej wysokości 118,4 mln euro (ok. 491,8 mln zł). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 370,0 mln euro (ok. 1,5 mld zł). O ile jednak zysk netto wzrósł w stosunku do 2012 r. o 3,3 mln euro, o tyle przychody zmalały o blisko 8 mln euro. Rada nadzorcza Metsähallitusa zaproponowała fińskiemu rządowi odprowadzenie do budżetu państwa dywidendy w wysokości 120 mln euro (ok. 498 mln zł). Metsähallitus jest jedną z najlepszych fińskich firm państwowych pod względem wysokości wpłat dywidendowych do budżetu państwa (dywidenda za 2012 r. również wyniosła 120 mln euro). W przeliczeniu na ha lasu fińska dywidenda leśna wynosi 33 euro. Dla porównania: tegoroczne świadczenie kontrybucyjne PGL „Lasy Państwowe” (800 mln zł) oznacza obciążenie rzędu 26 euro/ha lasu. Oprócz bardzo wysokich corocznych świadczeń dywidendowych fińskie lasy państwowe wypełniają na rzecz społeczeństwa także nierekompensowane świadczenia powszechne (m.in. inwestycje w ochronę bioróżnorodności lasów gospodarczych i podnoszenie ich walorów rekreacyjnych, specjalne tworzenie miejsc pracy, wspieranie kultury Saamów).W 2013 r. koszty wypełniania tych świadczeń osiągnęły poziom 54,6 mln euro (ok. 226,8 mln zł). Biorąc pod uwagę te koszty, rząd i parlament Finlandii akceptują (jak dotąd) nieco obniżoną rentowność segmentu gospodarczego fińskich lasów państwowych. – Stała presja na tworzenie nowych leśnych obszarów chronionych, coraz większe ograniczenia w użytkowaniu lasów i zarazem wysokie wymagania w zakresie poziomu odsprzedaży produkcyjnych gruntów leśnych, określone w polityce właścicielskiej państwa, sprawiają, że średniookresowe warunki gospodarowania w naszych lasach są trudniejsze – mówi Jussi Kumpula, p.o. dyrektor generalny Metsähallitusa. Podstawowym źródłem przychodów Metsähallitusa pozostaje gospodarka leśna, którą koncern prowadzi za pośrednictwem jednostki Gospodarstwo Leśne. W 2013 r. rozmiar sprzedaży surowca drzewnego przekroczył 6 mln m3. Jednym z dodatkowych obszarów działalności gospodarczej fińskich lasów państwowych jest sprzedaż projektów z zakresu energetyki wiatrowej, przygotowywanych we współpracy z firmami energetycznymi. W ubiegłym roku Metsähallitus rozpoczął etapową sprzedaż dwóch projektów budowy parków wiatrowych w Laponii. Jeden projektowany park wiatrowy obejmuje 17 instalacji energetycznych o mocy ok. 50 MW, drugi – 10 instalacji o mocy ok. 25 MW. Obydwa projekty Metsähallitus opracował przy współudziale energetycznej firmy Fortum. Oprócz segmentu podmiotów gospodarczych (Gospodarstwo Leśne i firmy filialne) w skład koncernu Metsähallitus wchodzi osobno rozliczająca się Służba Dziedzictwa Przyrodniczego (zatrudniająca ok. 600 pracowników), która sprawuje pieczę nad wszystkimi 37 fińskimi parkami narodowymi. Jest to jednostka finansowana z budżetu państwa. W 2013 r. jej łączny budżet zamknął się kwotą 61,8 mln euro (ok. 256,7 mln zł), z czego 4,6 mln euro pochodziło z funduszy unijnych. Między budżetową a gospodarczą jednostką Metsähallitusa nie ma transferowych przepływów finansowych. Fińskie parki narodowe odwiedziło w ubiegłym roku 2,3 mln osób. Przychody z turystyki przyrodniczej utrzymały się na poziomie 2012 r. – każde euro zainwestowane przez państwo w infrastrukturę parków generowało przeciętnie 10 euro wpływów z turystyki, trafiających do kas lokalnych społeczności. Metsähallitus ma w swojej pieczy przeszło 12 mln ha gruntów i wód państwa fińskiego. Od 1994 r. działa w formie przedsiębiorstwa państwowego. W związku z nowelizacją prawa leśnego fińskie lasy państwowe muszą jednak opracować nowy model swojego działania.
Źródło: www.metsa.fi   


Wielka Brytania
Nowa strategia badań leśnych

Projektowane programy badawcze dużą wagę przykładają do interdyscyplinarności
Fot. www.forestry.gov.uk

W marcu 2014 r. Komisja Leśna (Forestry Commission) przedstawiła nową, sześcioletnią strategię badań leśnych w Wielkiej Brytanii. Zdaniem Dana Rogersona, urzędnika odpowiedzialnego za leśnictwo w centralnym rządzie brytyjskim, strategia przyczyni się do utrzymania przez Wielką Brytanię pozycji światowego lidera w pojmowaniu, rozwijaniu i realizowaniu idei zrównoważonej gospodarki leśnej.
Projektowane programy badawcze integrują nauki społeczne, przyrodnicze i ścisłe. Strategia została opracowana w 2012 r. we współpracy ze wszystkimi interesariuszami badań leśnych z Anglii, Szkocji i Walii i poddana konsultacjom społecznym w 2013 roku. Zapis strategii w języku angielskim dostępny jest w Internecie na stronie Komisji Leśnej.     
Źródło: www.forestry.gov.uk    Niemcy
Koniec dopłat do spalania biomasy?

Obecnie trwa w Niemczech dyskusja nad nowelizacją ustawy o energii odnawialnej. Projekt zmian przewiduje m.in. likwidację dopłat do energetycznego użytkowania biomasy. W praktyce może to spowodować regres niemieckiej produkcji energii elektrycznej z biomasy. Niemiecka ustawa o energii odnawialnej efektywnie stymulowała od 2001 r. rozwój energetyki odnawialnej.


                      Fot. www.shutterstock.com/Kaspars Porins
                      Z biomasy powstaje 1/3 odnawialnej energii w Niemczech

Do końca 2013 r. powstało w Niemczech ok. 9800 instalacji wytwarzających energię z biomasy o łącznej mocy blisko 5480 MWel (oznaczenie jednostki mocy elektrycznej, przyp. red.). Energia z biomasy stanowi 65% całkowitej ilości energii ze źródeł odnawialnych, jaka jest dziś wytwarzana w Niemczech. Z biomasy produkowana jest blisko 1/3 niemieckiej energii elektrycznej uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Po boomie w latach 2009–2011 rozbudowa instalacji energetycznych opalanych biomasą została znacznie ograniczona w następstwie obniżenia dopłat w 2012 roku.Źródło: http://www.forstpraxis.de    


Szwecja
Ceny leśnych nieruchomości gruntowych


          Za hektar leśnych gruntów w Szwecji trzeba było w 2012 r. zapłacić średnio prawie 27 tys. zł

W 2012 r. przeciętna cena sprzedaży leśnych nieruchomości gruntowych w całej Szwecji wynosiła 56 tys. SEK/ha (ok. 26,6 tys. zł/ha). Małe posiadłości leśne (1–5 ha) kosztowały przeciętnie 75 tys. SEK/ha, duże (>100 ha) – ok. 24 tys. SEK/ha. Najwyższe ceny, sięgające 84,2 tys. SEK/ha (ok. 40 tys. zł/ha), notowano na południu kraju. W latach 2002–12 ceny leśnych nieruchomości gruntowych w Szwecji podwoiły się.
Źródło: www.skogsstyrelsen.se  


Szwecja
Projekt ustawy o bioróżnorodności

Po dwóch latach intensywnych prac szwedzki rząd przyjął projekt ustawy o bioróżnorodności i świadczeniach ekosystemowych. Projekt powstał przy współudziale Federacji Szwedzkich Właścicieli Lasów Rodzinnych (LRF Skogsägarna) i regionalnych zrzeszeń leśnych. Celem Szwedów jest objęcie ochroną do 2020 r. co najmniej 20% powierzchni szwedzkich gruntów i wód śródlądowych. Aby ten cel mógł zostać osiągnięty, pod ochroną administracyjną i dobrowolną (kontraktową) powinno się jeszcze znaleźć odpowiednio 150 tys. i 200 tys. ha lasów. Zapisy rządowego projektu są wynikiem kompromisu między wszystkimi uczestnikami procesu wypracowywania założeń ustawowych. Niemniej jednak szwedzcy właściciele lasów mają poczucie dużego wpływu na ostateczny kształt dokumentu.
Źródło: www.nordicforestry.org
Opr. A.S.