Z zagranicy 20/2014

6 listopada 2014 12:43 2014 Wersja do druku

Ukraina
Na wschodzie płoną lasy

Szwecja
20% lasów państwowych obszarami chronionej przyrody 

Łotwa
Wyniki finansowe LVM w 2013 roku
 
Szwecja
Odnowiony certyfikat FSC dla Södry

Ukraina
Na wschodzie płoną lasy

Trwająca pół roku wojna na wschodzie kraju niesie zniszczenia nie tylko w miastach. Ostrzał artyleryjski powoduje także pożary lasu, których w trakcie walk nie sposób gasić. Akcje gaśnicze ograniczają miny, którymi blokuje się możliwość przemieszczania wojsk po drogach leśnych. Wreszcie ukraińscy leśnicy obawiają się separatystów. Pewną możliwość dają „zielone korytarze”, udostępniane przez siły ukraińskie na odbitych terenach.

– Na terenie Nadleśnictwa Krasnyj Łyman, gdzie trwały działania wojenne, trzeba będzie odnowić ok. 800 ha. W Nadleśnictwie Słowiańsk – 65 ha – mówi Wiktor Storożenko, naczelnik obwodowego urzędu leśnego w Doniecku. – A przecież walki jeszcze trwają… Pełnego obrazu sytuacji jeszcze nie znamy, ale na pewno setki hektarów lasu będziemy musieli posadzić od nowa.

Leśnicy z nadleśnictwa krasnołymańskiego współpracują blisko z siłami rządowymi, które informują o obszarach zaminowanych i toczących się walkach. Akcje gaśnicze podejmowane są wyłącznie w porozumieniu z wojskiem. Jednak szanse, by szybko odnowić spalone lasy, są niewielkie. Wojna pochłania ogromne środki, których nie starcza na inwestycje w leśnictwie.

Wschodnie obwody Ukrainy są niezbyt lesiste. Największe kompleksy leśne występują w lewobrzeżnej części doliny rzeki Doniec, przepływającej na północ od Słowiańska i Ługańska. W Obwodzie Donieckim stosunkowo dużo w ostatnich latach zalesiano, po przeszło 2 tys. ha rocznie.

Źródło: „Lisovyj Visnyk” 9/2014


Szwecja
20% lasów państwowych obszarami chronionej przyrody

Szwedzkie lasy państwowe (3,1 mln ha) znajdują się w zarządzie niegiełdowej spółki akcyjnej Sveaskog, której wyłącznym właścicielem jest państwo szwedzkie. Generalną zasadą szwedzkiego modelu leśnictwa jest wielofunkcyjność i łączenie w różnych kombinacjach ochrony przyrody z funkcjami produkcyjnymi. Jednocześnie, zgodnie ze strategią Sveaskogu, 20% lasów rosnących poniżej piętra reglowego stanowi obszary chronionej przyrody. Lasy górskie są w przeszło połowie całkowicie wyłączone z użytkowania.                  Fot. www.en.wikipedia.org
W lasach zarządzanych przez Sveaskog nie stosuje się klasycznych rębni zupełnych - na powierzchni pozostaje ok. 9% drzewostanu

20% cel w zakresie transformowania lasów w obiekty chronionej przyrody osiągany jest zasadniczo trzema drogami, a mianowicie przez: wyłączanie lasów gospodarczych z użytkowania, tworzenie tzw. ekoparków i pozostawianie do naturalnego rozwoju mniejszych fragmentów lasów gospodarczych. Obecnie lasy wyłączone z użytkowania zajmują łącznie powierzchnię 300 tys. ha. Ekoparki to duże kompleksy leśne, w których absolutny priorytet ma ochrona przyrody i które stanowią ogniska bioróżnorodności w stosunku do obszarów przyległych. Łączna powierzchnia 36 ekoparków utworzonych przez Sveaskog wynosi 175 tys. ha. Lasy wyłączone z użytkowania i ekoparki stanowią w sumie ok. 12,5% szwedzkich lasów państwowych. Fragmenty lasów gospodarczych, pozostawiane do naturalnego rozwoju ze względów przyrodniczych, zajmują łącznie powierzchnię blisko 250 tys. ha, co stanowi ok. 7,5% lasów państwowych.

W lasach Sveaskogu nie stosuje się rębni zupełnej w formie pełnej. Na zrębach pozostawia się przeciętnie 9% drzewostanu. W celu wzmagania bioróżnorodności lasów gospodarczych pozostawia się przeciętnie 36 starych drzew na hektar odnawianej powierzchni.

W 2013 r. szwedzkie lasy państwowe wygospodarowały zysk operacyjny w wysokości 1,17 mld SEK (ok. 549 mln zł; wartość bez uwzględnienia przyrostu wartości aktywów leśnych). Na koniec roku zatrudniały 693 osoby.

Źródło: www.sveaskog.seŁotwa
Wyniki finansowe LVM w 2013 roku

Łotewskie Lasy Państwowe SA (LVM) zanotowały przychody rzędu 182 mln łatów (1 LVL to ok. 1,42 euro) i zysk operacyjny w wysokości 51 mln LVL. Podatek CIT osiągnął poziom 10 mln LVL. W maju 2014 r. spółka wypłaciła państwu łotewskiemu dywidendę za 2013 r. w wysokości 54 mln euro (od 1 stycznia 2014 r. Łotwa należy do strefy euro). W przeliczeniu na jeden ha lasu łotewska dywidenda leśna wynosi 34 euro (ok. 142 zł). Dla porównania: tegoroczne świadczenie dywidendowe PGL LP (800 mln zł) oznacza obciążenie rzędu 110 zł/ha lasu. Łotewskie Lasy Państwowe nie otrzymały w 2013 r. żadnych dotacji państwowych i unijnych.


Miąższościowy rozmiar sprzedaży surowca drzewnego sięgnął 5,99 mln m3 przy przyroście rocznym równym 12 mln m3. Największy udział w całkowitej ilości sprzedanego drewna okrągłego (4,8 mln m3) miały sortymenty drewna tartacznego iglastego (ok. 50%) i papierówki (ok. 30%). Oprócz wyrobionego surowca drzewnego (drewno okrągłe i zrębki energetyczne) spółka sprzedaje drewno na pniu (ok. 14% całkowitego wolumenu sprzedaży).

W zarządzie spółki akcyjnej LVM znajduje się 1,62 mln ha gruntów państwowych, w tym 1,59 mln ha lasów. Wyłącznym właścicielem spółki jest Republika Łotwy, reprezentowana przez Ministerstwo Rolnictwa. Firmą kieruje czteroosobowy zarząd. W strukturze Łotewskich Lasów Państwowych wyodrębnione są trzy autonomiczne jednostki, które zajmują się osobnymi zakresami działalności (zagospodarowanie lasu, infrastruktura leśna i pozyskanie/dostawy drewna). Spółka LVM zatrudnia ok. 980 pracowników. Kobiety stanowią 35% personelu.

Zgodnie ze strategią LVM ochrona przyrody jest priorytetowym celem zagospodarowania 20% gruntów spółki. Na pozostałym obszarze prowadzona jest wielofunkcyjna gospodarka leśna, przy czym lasy o szczególnych funkcjach rekreacyjnych i ochronnych zajmują łącznie powierzchnię 180 tys. ha.

Źródło: www.lvm.lv


Szwecja
Odnowiony certyfikat FSC dla Södry

Södra, gospodarcze zrzeszenie właścicieli lasów w południowej Szwecji, odnowiła swój certyfikat FSC na następne 5 lat. – Jesteśmy dumni z dokonań wszystkich naszych członków i pracowników etatowych w zakresie utrzymywania wysokiego poziomu gospodarki leśnej pod względem zarówno ekonomicznym, jak i ekologicznym. Ten certyfikat jest wyrazem uznania dla naszej pracy – mówi Håkan Larsson (na zdj.), dyrektor ds. gospodarki leśnej w Södrze. Spełniając wymagania certyfikacji wg standardów FSC, członkowie Södry wyłączyli z użytkowania przeciętnie 8% swoich lasów dla celów ochrony przyrody. W odnawianych lasach gospodarczych pozostawiają martwe drewno, stare drzewa i małe ekosystemy o dużych walorach przyrodniczych.


    


Członkowie Södry mają możliwość wyboru systemu certyfikacji - wg FSC lub PEFC

               Fot. www.sodra.com/K. Milsson

Fot. www.sodra.com/J. Andersson

Södra oferuje swoim członkom (a jest nimi 50,8 tys. prywatnych właścicieli lasów, mających w sumie 36 tys. posiadłości leśnych o łącznej powierzchni 2,36 mln ha) możliwość certyfikacji leśnej zarówno w systemie FSC, jak i w systemie PEFC. Certyfikacja FSC obejmuje 19 tys. posiadłości o łącznej powierzchni przeszło 1,4 mln ha, certyfikacja PEFC – 22 tys. posiadłości o łącznej powierzchni 1,7 mln ha (część lasów podlega podwójnej certyfikacji).

Źródło: www.sodra.com

Opr. A.S.