Z zagranicy 22/2014

28 listopada 2014 14:03 2014 Wersja do druku

Republika Czeska
Wyniki finansowe LCR w 2013 roku

Austria
Erlacher pasuje po trzech kadencjach

Nadrenia-Palatynat, Niemcy
Gwarancja etatów w nadleśnictwach

Republika Czeska
Wyniki finansowe LCR w 2013 roku

Lasy Republiki Czeskiej (Lesy České republiky, LCR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi (1,3 mln ha), zanotowały w 2013 r. przychody rzędu 14 mld CZK (ok. 2 mld zł) i zysk operacyjny w wysokości 4,6 mld CZK (ok. 699 mln zł). W grudniu 2013 r. LCR odprowadziły do budżetu państwa czeskiego dywidendę w wysokości 6 mld CZK (ok. 912 mln zł). W przeliczeniu na hektar lasu daje to 702 zł obciążenia dywidendowego. Dla porównania: tegoroczne świadczenie dywidendowe PGL LP (800 mln zł) oznacza obciążenie rzędu 110 zł/ha lasu. LCR przebiły tutaj nawet szwedzkie lasy państwowe, których rekordowe obciążenie dywidendowe, zanotowane w 2012 r., wynosiło ok. 680 zł/ha lasu (w przeliczeniu z koron szwedzkich).


                     Fot. www.commons.wikimedia.org
                     Lasy Republiki Czeskiej zarządzają 1,3 mln ha lasów

Zobowiązanie podatkowe LCR osiągnęło poziom 1,1 mld CZK (ok. 167 mln zł), z czego 976 mln CZK przypadało na CIT. W 2013 r. LCR otrzymały dotacje w łącznej wysokości 378 mln CZK (ok. 57 mln zł), z czego 100 mln CZK to dofinansowanie unijne, a 128 mln CZK – dotacje do konserwacji cieków wodnych i ochrony przeciwpowodziowej (oprócz gospodarki leśnej zadaniem LCR jest także piecza nad wodami). Na realizację projektów służących dobru ogółu LCR wydały z własnej kasy 69,6 mln CZK, najwięcej na budowę i utrzymanie obiektów rekreacyjnych (23,1 mln CZK).

Od 1992 r. LCR działają w formie przedsiębiorstwa państwowego, podległego Ministerstwu Rolnictwa Republiki Czeskiej. Dyrektor generalny LCR powoływany jest przez ministra rolnictwa. Działalność przedsiębiorstwa kontroluje dziewięcioosobowa rada nadzorcza, w której skład wchodzi sześciu reprezentantów Ministerstwa Rolnictwa Republiki Czeskiej i trzech przedstawicieli załogi pochodzących z wyboru.

Wyróżnikiem LCR jest sposób kontraktowania usług leśnych. Na zdecydowanej większości powierzchni leśnej LCR (92%) kompleksowym zagospodarowaniem lasu zajmują się duże prywatne firmy usług leśnych na podstawie kontraktów zawieranych na okresy sięgające pięciu lat. To, że w Czechach przedsiębiorczość leśna nie jest rozdrobniona, jest wynikiem strategii prywatyzacji usług leśnych, jaką Czesi przyjęli po „aksamitnej rewolucji”. Inaczej niż u nas, w Czechach nie ograniczono się do prywatyzacji samego wykonawstwa prac leśnych. Sprywatyzowano także cały segment technicznej obsługi państwowego gospodarstwa leśnego, tworząc wiele spółek akcyjnych, spółek z o.o. i spółdzielni. Duże firmy leśne zatrudniają setki pracowników i oferują kompleksowe pakiety usług – od zakładania upraw, pielęgnacji lasu i zabiegów ochroniarskich, przez pozyskanie i wywóz drewna, po handel drewnem i jego przerób.                    Fot. wwwlesycr.cz
                    Na sukces LCR pracuje ponad trzy tysiące osób

Wieloletnie kontrakty na kompleksowe zagospodarowanie lasu obejmują również sprzedaż drewna przy pniu. I dlatego kryterium wyboru ofert w przetargach jest saldo między ceną drewna przy pniu a kosztami zagospodarowania lasu. Sprzedaż przy pniu oznacza, że LCR wydają drewno firmie usług leśnych po ścięciu drzewa i dokładnym zmierzeniu i sklasyfikowaniu jakościowym surowca. Firma usług leśnych już na własny rachunek wykonuje zrywkę i przeznaczeniową manipulację drewna oraz zajmuje się jego wywozem i dalszą sprzedażą. Zgodnie z warunkami kontraktu, określona część nabytego przez firmę drewna, zwykle 20%, musi zostać sprzedana na rynku publicznym. Do 2010 r. LCR stosowały jednocześnie jeszcze drugi rodzaj wieloletnich kontraktów kompleksowych – kontrakty obejmujące sprzedaż drewna loco droga wywozowa. Jednak dokonawszy porównawczej analizy ekonomicznej, Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej uznało, że kontrakty ze sprzedażą przy pniu są rozwiązaniem korzystniejszym.

Sprzedaż drewna przy pniu w ramach kontraktów na kompleksowe zagospodarowanie lasu obejmuje 90% wolumenu drewna zaplanowanego do pozyskania na obszarze danego terytorialnego pakietu przetargowego. Reszta drewna sprzedawana jest na pniu w ramach elektronicznych aukcji regionalnych, przeznaczonych dla mniejszych firm leśnych.

Pozyskanie drewna w lasach LCR osiągnęło w 2013 r. poziom 8 mln m3. Zdecydowana większość drewna (6,1 mln m3) została sprzedana przy pniu w ramach kontraktów na kompleksowe zagospodarowanie lasu. Sprzedaż w trybie elektronicznych aukcji drewna na pniu sięgnęła 1,5 mln m3.

Lasy w zarządzie LCR są certyfikowane w systemie PEFC.

Na 31 grudnia 2013 r. wartość aktywów leśnych i nieleśnych LCR wynosiła odpowiednio 51,1 mld i 28,3 mld CZK. Wartość gruntów stanowiła 66,7% całkowitej wartości aktywów. Kapitał własny LCR kształtował się na poziomie 74,8 mld CZK.

Sukces LCR to także ludzie. W 2013 r. LCR zatrudniały ok. 3270 osób, w tym 889 pracowników na stanowiskach nierobotniczych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 29,4 tys. CZK (ok. 4,5 tys. zł).

Źródło: www.lesycr.czAustria
Erlacher pasuje po trzech kadencjach

Jak poinformowała rada nadzorcza Austriackich Lasów Związkowych SA (ÖBf), Georg Erlacher na własne życzenie rezygnuje po trzech kadencjach prezesowania ÖBf z ubiegania się o przedłużenie kontraktu na zarządzanie spółką. W związku z tym rada nadzorcza rozpisze konkurs na stanowisko prezesa zarządu ÖBf. Trzecia kadencja Erlachera kończy się 31 marca 2015 r.

W zarządzie ÖBf znajduje się 511 tys. ha austriackich lasów państwowych. Zatrudniająca 1224 pracowników spółka, której jedynym akcjonariuszem jest Republika Austrii, zanotowała w 2013 r. przychód rzędu 238,4 mln euro i zysk operacyjny na poziomie 24,5 mln euro. Do budżetu państwa odprowadziła dywidendę i opłatę za prawo pobierania pożytków z gruntów państwowych w łącznej wysokości 29 mln euro.

Źródło: www.bundesforste.atNadrenia-Palatynat, Niemcy
Gwarancja etatów w nadleśnictwach 


                    Fot. Landesforsten Rheinland Pflatz

Lasy Krajowe Nadrenii-Palatynatu zawarły z zakładowymi reprezentacjami leśników, leśnymi związkami zawodowymi i Związkiem Leśników Niemieckich (BDF) porozumienie w sprawie utrzymania liczby miejsc pracy w lasach państwowych landu na poziomie co najmniej 1461 pełnych etatów. Do 2022 r. nowymi pracownikami ma być corocznie obsadzane 35,5 miejsca pracy. To duża zmiana – dotychczas do pracy w lasach państwowych przyjmowano w Nadrenii-Palatynacie tylko 9 osób rocznie.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.