Z zagranicy 23/2014

9 grudnia 2014 10:26 2014 Wersja do druku

Bawaria, Niemcy
Ręce precz od ustawy o lasach!

Finlandia
Nowy dyrektor Metsähallitusa

Nowa Zelandia
Miód wagi państwowej

Europa
Przeciwni normie biomasowej


Bawaria, Niemcy
Ręce precz od ustawy o lasach!

Bawarskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów (BWV) zgłasza ostry sprzeciw wobec propozycji zmian w niemieckiej federalnej ustawie o lasach. Przedstawiono je we wrześniu na konferencji ministrów rolnictwa niemieckich krajów związkowych.

W reakcji na postępowanie antymonopolowe przeciw Gospodarstwu Krajowemu „ForstBW”, które sprawuje pieczę nad lasami państwowymi landu Badenia-Wirtembergia, niemieccy ministrowie chcą zmienić przepisy §40 federalnej ustawy o lasach. Chcą to zrobić w taki sposób, by podmiotami częściowo niepodlegającymi ustawie o ochronie konkurencji były nie tylko zrzeszenia prywatnych właścicieli lasów, ale również państwowe gospodarstwa leśne poszczególnych landów. Obecnie bowiem Niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy zarzuca badeńsko-wirtemberskim lasom państwowym naruszanie niemieckich przepisów o ochronie konkurencji. A to dlatego, że ForstBW, nadzorując blisko 200 tys. prywatnych i przeszło tysiąc samorządowych właścicieli lasów, zajmuje się także sprzedażą pozyskiwanego u nich drewna. Zdaniem Federalnego Urzędu Antymonopolowego niedopuszczalna jest zwłaszcza sytuacja, gdy komasacją sprzedaży drewna obejmowani są prywatni właściciele lasów o powierzchni przekraczającej 100 ha.
     


Działania prywatnych właścicieli lasów w Niemczech są wspierane zapisami w federalnej ustawie o lasach. Krajowy dokument pomija zrzeszenia prywatnych właścicieli lasów
  Zdaniem BWV zwolnienie lasów państwowych z obowiązku stosowania się do przepisów o ochronie konkurencji stanowi ogromne zagrożenie dla rozwoju zrzeszeń prywatnych właścicieli lasów jako organizacji samopomocowych. W Bawarii gospodarcze zrzeszenia prywatnych właścicieli lasów zaczęły powstawać już w latach 70. XX w., a od czasu reformy leśnej w 2003 r. państwo konsekwentnie wycofuje się z organizacji zbytu drewna z lasów niepaństwowych. Dziś w Bawarii lasy państwowe i landowa administracja leśna praktycznie wcale nie zajmują się ani zbytem drewna z lasów prywatnych, ani doradztwem. Wszystkie te zadania przejęło na siebie 250 fachowców z zrzeszeń prywatnych właścicieli lasów. Bawarskie zrzeszenia leśne osiągnęły już wysoki poziom profesjonalizmu

działania. Lasy samorządowe mają wprawdzie nadal możliwość korzystania z państwowej obsługi leśnej, ale odbywa się ona na zasadzie pełnej odpłatności, toteż jest zgodna z przepisami ustawy o ochronie konkurencji.

Podobnie jak BWV wypowiada się Związek Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów (AGDW), działający na poziomie federacji. Docelowo usługi w zakresie organizacji zbytu drewna powinny być obiektem wolnej konkurencji. Przejściowo organizacje prywatnych właścicieli lasów wymagają jednak wsparcia w postaci zwolnienia z obowiązku stosowania się do przepisów ustawy o ochronie konkurencji. Objęcie takim zwolnieniem także lasów państwowych byłoby natomiast krokiem wstecz.

Organizacje prywatnych właścicieli lasów w Niemczech mają umocowanie w federalnej ustawie o lasach. Formom, celom i zadaniom tych organizacji poświęcony jest rozdział 3 ustawy, a następny jej rozdział zawiera zapis o wspieraniu organizacji właścicieli lasów przez państwo. Jednym z instrumentów wsparcia jest zapis o niestosowaniu przepisów o ochronie konkurencji w odniesieniu do określonych rodzajów działalności prowadzonej przez zrzeszenia leśne. Polska ustawa o lasach, w jej dotychczasowym brzmieniu, nawet słowem nie wspomina o zrzeszeniach prywatnych właścicieli lasów.

Źródło: www.forstpraxis.deFinlandia
Nowy dyrektor Metsähallitusa

Decyzją fińskiego rządu nowym dyrektorem generalnym państwowego koncernu leśnego Metsähallitus został mianowany Esa Härmälä. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora Departamentu Energii w Ministerstwie Pracy i Gospodarki Finlandii. Härmälä był swego czasu także przewodniczącym fińskiego Centralnego Związku Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów (MTK).

– Chciałbym, aby Metsähallitus kształtował zasoby naszej przyrody przy współudziale obywateli. Naszym zadaniem jest stymulowanie rozwoju i podnoszenie dobrobytu fińskiego społeczeństwa różnymi sposobami. Opracowujemy zrównoważone rozwiązania w zakresie ochrony przyrody, mające pierwszorzędną jakość również w skali międzynarodowej. Przy tym jedna dziesiąta surowca drzewnego kupowanego przez fiński przemysł drzewny pochodzi właśnie od nas – wyjaśnia Härmälä.

– Metsähallitus pełni wiele funkcji. Spoczywa na nimi wielka odpowiedzialność. Zarządzamy jedną trzecią powierzchni Finlandii. Doskonalimy gospodarkę leśną, utrzymujemy parki narodowe i obiekty rekreacyjne oraz nadzorujemy gospodarkę łowiecką i rybacką. Troszczymy się o dziedzictwo kulturowe i gatunki wymagające ochrony. Promujemy odnawialne źródła energii – mówi nowy dyrektor.- Wkład Metsähallitusa w rozwój gospodarki narodowej jest o wiele większy od kwot wypłacanych przez niego państwu fińskiemu, które same osiągają niebagatelną wysokość 130 mln euro rocznie - mówi nowo powołany dyrektor Metsähallitusa
Fot. www.metsa.fi

Fiński minister rolnictwa i leśnictwa Petteri Orpo oświadczył, że dyrektor generalny Metsähallitusa będzie odgrywał ważną rolę w pracach nad nowelizacją prawa dotyczącego państwowego koncernu leśnego, który – w swej dotychczasowej formie – składa się z Gospodarstwa Leśnego, działającego na zasadach przedsiębiorstwa państwowego, i odpowiedzialnej za parki narodowe Służby Dziedzictwa Przyrodniczego, finansowanej z budżetu państwa. Między tymi dwoma jednostkami nie ma transferowych przepływów finansowych: zyski wypracowywane przez Gospodarstwo Leśne trafiają do budżetu państwa, a o wysokości funduszy parków narodowych decyduje fiński parlament.

Projekt nowelizacji ustawy o Metsähallitusie zakłada przekształcenie Gospodarstwa Leśnego (3,6 mln ha lasów, 900 pracowników) w spółkę akcyjną. Natomiast Służba Dziedzictwa Przyrodniczego ma zasadniczo nadal działać w dotychczasowej formie. Projektowane Gospodarstwo Leśne SA pozostałoby w składzie koncernu Metsähallitus. Rząd przewiduje delegację pewnych funkcji administracyjnych na spółkę. Jednocześnie zakłada utrzymanie wypłacanych państwu dywidend przynajmniej na dotychczasowym poziomie.

Źródło: www.metsa.fi


Nowa Zelandia
Miód wagi państwowej

Służby kontroli granicznej na lotnisku w Auckland odesłały do domu parę Ukraińców po znalezieniu w ich bagażach 3 kg miodu i 1 kg pyłku kwiatowego. Para przybyła do Nowej Zelandii, by pracować w gospodarstwie pszczelarskim na Wyspie Północnej. – Niezabezpieczone wyroby pszczelarskie stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa biologicznego. Mogą przenieść choroby, które są w stanie zniszczyć nowozelandzkie pszczelarstwo – wyjaśnia Craig Gughes, urzędnik służb kontroli granicznej.


                            Miody z Nowej Zelandii uchodzą za jedne z najlepszych na świecie
                            Fot. www.flickr.com

Jednym z powodów tego, że nowozelandzcy inspektorzy graniczni zainteresowali się Ukraińcami, był podany przez nich w formularzach wypełnianych na granicy zawód – pszczelarz. – To z naszego punktu widzenia bardzo niebezpieczny zawód – podkreśla Gughes. Endemiczne gatunki roślin na Nowej Zelandii pozwalają uzyskiwać wyjątkowe miody znane i cenione na całym świecie. Wśród nich najdroższy miód uzyskiwany z krzewu manuka.

Para tłumaczyła, że wyroby pszczelarskie były przeznaczone na własny użytek.

Źródło: www.mpi.govt.nz


Europa
Przeciwni normie biomasowej

Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF), Europejski Związek Lasów Państwowych (Eustafor) i europejskie organizacje reprezentujące rolników i właścicieli gruntów wydały wspólne oświadczenie. Zgłaszają w nim poważne zastrzeżenia wobec opracowanego przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) projektu normy w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do produktów z biomasy. Projekt ten został przesłany do konsultacji do narodowych instytucji normalizacyjnych. Podstawowy zarzut to dalekie wykraczanie projektu normy poza zakres mandatu udzielonego CEN przez Komisję Europejską.

Źródło: www.cepf-eu.org

Opr. A. S.