Z zagranicy 1/2015

15 stycznia 2015 13:38 2015 Wersja do druku

Finlandia
Rozwój serwisu internetowego dla prywatnych właścicieli lasów

Austria
Ewaluacja świadczeń ekosystemowych

Republika Południowej Afryki
Konkurs na eventy kongresowe

Finlandia
Rozwój serwisu internetowego dla prywatnych właścicieli lasów

Właściciele 127 tys. fińskich gospodarstw leśnych udostępniają już dane o swoich lasach w państwowym serwisie internetowym Metsään (www.metsaan.fi; pierwszy raz pisaliśmy o nim w 2013 r. w nr. 13–14/2013), który obsługuje leśnictwo prywatne. Choć popularność serwisu przekracza oczekiwania jego twórców, to jeszcze nie wszystkie cele zostały osiągnięte.

– Rozwijając serwis internetowy metsään.fi, osiągnęliśmy do tej pory dwa cele, a nad dopięciem trzeciego musimy jeszcze popracować – mówi Veikko Iittainen, menedżer ds. obsługi klienta w Fińskim Centrum Leśnym (instytucja państwowa wspierająca leśnictwo niepaństwowe, podległa Ministerstwu Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii). Pierwszy sukces to fakt, że właściciele owych 127 tys. gospodarstw leśnych zgodzili się na udostępnienie danych o swoich lasach branżowym organizacjom i firmom, w tym zrzeszeniom leśnym, skupującym drewno zakładom przemysłu drzewnego i przedsiębiorcom leśnym. Cel na 2014 r., wyznaczony na poziomie 100 tys. gospodarstw, został więc osiągnięty z nawiązką. W całej Finlandii jest blisko 375 tys. prywatnych gospodarstw leśnych – jednak mają one w sumie aż 632 tys. właścicieli (głównie przez współwłasność). Udostępnienie danych oznacza możliwość ich przeglądania lub nawet kopiowania przez organizacje i firmy branżowe. 85% właścicieli udostępniających informacje o swoich lasach zgodziło się na kopiowanie danych, reszta pozwala tylko na ich przeglądanie.

Drugi sukces to ten, że w serwisie zarejestrowało się już 230 organizacji i firm świadczących usługi leśne. Z danych serwisu Metsään korzysta w sumie ok. tysiąca fachowców z zakresu leśnictwa. Uruchomiony w ramach serwisu rynek prac leśnych działa już sprawnie. Wolumen prac oferowanych pod koniec października 2014 r. sięgał 25 tys. m3 w wymiarze masowym i 150 ha w wymiarze powierzchniowym. Nawet ci właściciele gospodarstw leśnych, którzy nie zgadzają się na udostępnienie danych o wszystkich swoich lasach, mają możliwość składania zapytań ofertowych dotyczących pojedynczych pozycji planu urządzenia lasu.

Roczna opłata za korzystanie serwisu wynosi 60 euro, ale część serwisu jest dostępna bezpłatnie. Zawiera ona podstawowe informacje o jego funkcjach i porady dla właścicieli lasów. Obecnie, w ramach promocji serwisu, oferuje się trzyletnie korzystanie z niego za cenę równą dwóm opłatom rocznym. Większość skorzystała z tej oferty. Opłatę można odliczyć od dochodu przy kalkulacji podatku. Mimo to tylko 5,5 tys. właścicieli lasów wykupiło do tej pory pełny dostęp do serwisu. – To liczba znajdująca się poniżej wyznaczonego celu – przyznaje Veikko Iittainen. – Staramy się zidentyfikować istotę problemu. Może serwis internetowy nie zapewnia właścicielom lasów, którzy mają aktualne plany urządzenia lasu w formie papierowej, wystarczająco dużo opcji dodatkowych. A może jako zbyt uciążliwe odbierane jest to, że aby zalogować się do serwisu, trzeba potwierdzać swoją tożsamość w ten sam sposób, co w przypadku bankowości internetowej – zastanawia się Iittainen.

Obecnie serwis Metsään gromadzi aktualne dane dotyczące 2/3 powierzchni fińskich lasów prywatnych (ok. 9,4 mln ha). Veikko Iittainen jest przekonany, że obecność w serwisie organizacji i firm świadczących usługi leśne będzie zachęcała właścicieli lasów do rejestrowania się w nim. Do użytkowania serwisu wystarczają podstawowe umiejętności internetowe. Udostępnione w nim informacje bazują na wynikach skaningu laserowego i pomiarów kontrolnych w terenie. Przyrost miąższości aktualizowany jest corocznie w sposób automatyczny. Corocznie aktualizowane są też informacje o wykonanych zabiegach i cięciach. Ważnym komponentem serwisu są sugestie działań gospodarczych, uszeregowane wg ich pilności. Podejmowanie decyzji o zabiegach i cięciach ułatwiają kalkulatory kosztów i przychodów. Serwis wyszczególnia również wszystkie ekologicznie cenne siedliska, co sprzyja ochronie bioróżnorodności.


Za pośrednictwem portalu Metsään dostęp do danych o prywatnych lasach w Finlandii jest prosty i szybki. Zgromadzono w nim aktualne dane dotyczące 2/3 powierzchni takich lasó (ok. 9,4 mln ha)

Fińskie Centrum Leśne (Suomen metsäkeskus), które administruje serwisem Metsään, ma za zadanie głównie nadzorowanie wykonywania ustawy o lasach oraz promowanie zrównoważonej i ekonomicznie efektywnej gospodarki leśnej w sektorze niepaństwowym. W skład Centrum wchodzą dwie jednostki – Zakład Usług Publicznych (jednostka administrująca z 13 oddziałami regionalnymi) i Zakład Usług Leśnych (jednostka gospodarująca). Zakład Usług Publicznych, którego działalność jest finansowana zasadniczo z budżetu państwa, rozdziela subsydia państwowe dla właścicieli lasów prywatnych, świadczy na ich rzecz usługi doradcze, tworzy i utrzymuje bazę danych o zasobach leśnych całej Finlandii oraz wykonuje inne zadania z zakresu administracji publicznej.

Zakład Usług Leśnych świadczy odpłatne usługi m.in. w takich zakresach, jak: leśne doradztwo podatkowe, wycena i urządzanie lasu, projektowanie, budowa, utrzymanie i remont prywatnych dróg leśnych, zagospodarowanie torfowisk, ochrona i zagospodarowanie leśnych zasobów wodnych oraz szkółkarstwo i nasiennictwo. Zakład Usług Leśnych jest jednostką samofinansującą się i nie może korzystać ze środków finansowych z budżetu państwa, przeznaczonych dla Zakładu Usług Publicznych.

Źródło: www.forest.fi
Austria
Ewaluacja świadczeń ekosystemowych

Austriackie Lasy Związkowe SA (ÖBf) i Politechnika Wiedeńska przystąpiły do realizacji modelowego projektu inwentaryzowania i ustalania ekonomicznej wartości świadczeń ekosystemowych wypełnianych przez obszary znajdujące się w zarządzie ÖBf (860 tys. ha). Z uwagi na dużą złożoność przedsięwzięcia uczestniczą w nim liczni austriaccy i zagraniczni eksperci z różnych dziedzin. Wyniki projektu, które wstępnie mają być znane pod koniec 2015 r., zostaną uwzględnione w strategii ÖBf. Wyróżnione zostały cztery główne kategorie świadczeń ekosytemowych: gospodarka, zdrowie, bezpieczeństwo i różnorodność przyrodnicza. Do ewaluacji świadczeń będą wykorzystywane różne metody.

ÖBf ma w swojej pieczy 10% powierzchni Austrii, w tym 511 tys. ha lasów państwowych. Zatrudniająca 1224 pracowników spółka, której jedynym akcjonariuszem jest Republika Austrii, zanotowała w 2013 r. przychody rzędu 238,4 mln euro i zysk operacyjny na poziomie 24,5 mln euro. Do budżetu państwa odprowadziła dywidendę i opłatę za prawo pobierania pożytków z gruntów państwowych w łącznej wysokości 29 mln euro.

Źródło: www.bundesforste.atRepublika Południowej Afryki
Konkurs na eventy kongresowe

Organizatorzy 14. Światowego Kongresu Leśnictwa, który odbędzie się między 7 a 11 września 2015 r. w Durbanie w RPA, ogłosili konkurs na eventy kongresowe. Powinny się one odnosić do głównego hasła zjazdu: „Lasy i ludzie. Inwestycja w zrównoważoną przyszłość” i zarazem do któregoś z sześciu tematów kongresu. Kolejno to: lasy na rzecz rozwoju socjoekonomicznego i bezpieczeństwa żywnościowego, wzmaganie rezyliencji dzięki lasom, integracja gospodarki leśnej z innymi sposobami użytkowania ziemi, stymulowanie rozwoju innowacji produktowych i zrównoważonego handlu, monitorowanie lasów jako instrument ułatwiający poprawę jakości procesu decyzyjnego oraz poprawa jakości władztwa przez rozwój potencjału.

Oferty można składać do 27 lutego. Więcej informacji na stronie internetowej FAO (www.fao.org).

Źródło: www.fao.org

Opr. A.S.