Z zagranicy 4/2015

21 lipca 2015 15:28 2015 Wersja do druku

Bawaria, Niemcy
Celownikiem noktowizyjnym w dzika

Unia Europejska
Austriacki a polski PROW 2014-20

Rumunia
Korupcja przy prywatyzacji lasu?

Bawaria, Niemcy
Celownikiem noktowizyjnym w dzika

Helmut Brunner, minister odpowiedzialny za rolnictwo i leśnictwo w rządzie krajowym Bawarii, jest do tego stopnia zdeterminowany w dążeniu do ograniczenia liczebności populacji dzika, że planuje dopuszczenie możliwości stosowania celowników noktowizyjnych na polowaniu na dziki. Obecnie zabraniają tego zarówno ustawa o broni, jak i prawo łowieckie. Minister zamierza jednak doprowadzić do wprowadzenia od maja 2015 r. odpowiedniej derogacji. Myśliwy chcąc używać celownika noktowizyjnego, będzie najprawdopodobniej musiał złożyć stosowny wniosek.

Źródło: www.jagderleben.deUnia Europejska
Austriacki a polski PROW 2014–20

12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła pierwsze trzy spośród 118 programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) na lata 2014–2020, a mianowicie programy austriacki, duński i polski. Postanowiliśmy przyjrzeć się z grubsza austriackiemu PROW pod kątem subsydiowania właścicieli lasów i zrzeszeń leśnych.

W Austrii właściciele lasów i/lub zrzeszenia leśne są bezpośrednimi beneficjentami 19 operacji subwencyjnych. Najwięcej (6) stosownych operacji subwencyjnych przewidziano oczywiście w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” (działanie M08). Operacje te to: wsparcie zalesiania i kompensacyjna premia zalesieniowa (poddziałanie 8.1); zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek klęsk naturalnych i odtwarzanie lasów zniszczonych wskutek takich zjawisk (poddz. 8.4); wsparcie inwestycji w poprawę rezyliencji ekosystemów leśnych i zwiększenie ich wartości ekologicznej (poddz. 8.5); inwestycje w zabezpieczenie leśnych zasobów genowych i adaptację ekosystemów leśnych do zmiany klimatu (poddz. 8.5); program rozwoju ekologicznych funkcji lasu (poddz. 8.5); inwestycje w technikę leśną oraz w przetwarzanie i mobilizowanie rezerw surowców leśnych i zbyt produktów leśnych (poddz. 8.6).

W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (M07) przewidziano dla właścicieli lasów cztery operacje subwencyjne. Są nimi: sporządzanie planów i koncepcji ochrony dziedzictwa przyrodniczego (poddz. 7.1); budowa i modernizacja dróg (poddz. 7.2); planowanie i realizacja projektów ochrony przyrody i ochrony różnorodności biologicznej, edukacja przyrodnicza, inwestycje w obiekty związane z wypoczynkiem w wolnej przyrodzie, ścieżki edukacyjne itp. (poddz. 7.6); lokalne/regionalne środki służące ochronie lasu przed zagrożeniami naturalnymi (poddz. 7.6).


Właściciele lasów są również beneficjentami czterech operacji subwencyjnych, które wyszczególniono w działaniu pn. „Współpraca” (M16). Są to następujące operacje: rozwój horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami sektora gospodarki leśnej i wodnej (poddz. 16.5); rozwój współpracy podmiotów i struktur w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego (poddz. 16.5); wsparcie sporządzania i doskonalenia specjalnych planów rozwoju lasów (poddz. 16.8); wsparcie horyzontalnej i wertykalnej współpracy przy tworzeniu i rozwoju sfery świadczeń na rzecz społeczeństwa (poddz. 16.9).

Działanie „Świadczenia leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochrona lasów” (M15) obejmuje dwa adresowane do właścicieli lasów operacje subwencyjne. Są to: ochrona ekologicznie cennych powierzchni i zbiorowisk leśnych (poddz. 15.1, maks. 1000 euro/ha rocznie); zachowanie i poprawa leśnych zasobów genowych (poddz. 15.2, maks. 500 euro/ha rocznie). Również dwie operacje przewidziano dla właścicieli lasów w ramach działania pn. „Inwestycje w środki trwałe” (M04). Tutaj wymieniono: tworzenie i ulepszanie infrastruktury służącej utrzymaniu, poprawie i restytucji funkcji pełnionych przez las (poddz. 4.3); sporządzanie i doskonalenie specjalnych planów rozwoju lasów na szczeblu gospodarstwa (poddz. 4.3.). W ramach działania pn. „Rozwój gospodarstw” (M06) wymieniono jedną operację subwencyjną na rzecz właścicieli lasów, którą jest: dywersyfikacja gospodarstw rolnych i leśnych poprzez wykorzystanie energii z surowców odnawialnych i świadczenie usług energetycznych (poddz. 6.4).

Oprócz wymienionych 19 rodzajów subwencji bezpośrednich nowy austriacki PROW przewiduje pięć operacji subwencyjnych, z których właściciele lasów profitują w sposób pośredni. Chodzi tu o trzy operacje (poddz. 1.1, 1.2 i 1.3) wchodzące w skład działania pn. „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” (M01) oraz dwie operacje (poddz. 2.1 i 2.3) wyszczególnione w działaniu pn. „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” (M02).

A na jakie subwencje mogą liczyć właściciele lasów w Polsce? W naszym PROW 2014–2020 są oni wymienieni jako bezpośredni beneficjenci bodaj tylko jednej operacji subwencyjnej. Jest nią: wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI (poddz. 16.1). Poza tym w grę wchodzi jedynie pośrednie profitowanie z subwencji przewidzianych w ramach działań M01 i M02. Porównanie polskiego PROW z austriackim wypada więc druzgocąco na niekorzyść właścicieli polskich lasów. Nasuwa się pytanie: Dlaczego polskie władze tak lekceważąco traktują w PROW nasze lasy prywatne? Czy po to, aby niektórzy mogli się dalej chwalić minimalnymi wydatkami rządowymi na lasy?

W wywiadzie dla „Lasu Polskiego” (nr 24/2014) minister Piotr Otawski, zapytany o powód braku w PROW płatności leśnośrodowiskowych dla prywatnych właścicieli lasów w Polsce, tłumaczy: – W konsultacjach międzyresortowych gospodarz tego dokumentu zaproponował inne rozwiązanie. Uznał, że priorytety prowadzenia gospodarki rolnej są gdzie indziej, że inne obszary wymagają wsparcia. Uważam, że nie jest najlepiej, gdy pozbawiamy się tego narzędzia. Czy ta wypowiedź nie jawi się czasem jako gest umywania rąk w sprawie lasów prywatnych? Od kogo minister nauczył się tego gestu? Czy nie od nas, leśników? Grzmimy, kiedy chodzi o finanse Lasów Państwowych. Czy tak samo grzmieliśmy, kiedy ważyły się losy wsparcia polskich lasów prywatnych w naszym nowym PROW?

Źródło: www.europa.eu, www.bmlfuw.gv.at


Rumunia
Korupcja przy reprywatyzacji lasu?

Jak informuje niemiecka gazeta „Die Welt”, rumuńska Krajowa Administracja Leśna „Romsilva” domaga się zwrotu 5 tys. ha lasu o wartości 22 mln euro, nabytych w 2011 r. przez niemiecki fundusz inwestycyjny Nordcapital od milionera z Rumunii. Niemcy zainwestowali już w rumuńskie lasy 95 mln euro.


                   Niemiecki fundusz inwestycyjny Nordcapital nabył w Rumunii lasu za 95 mln euro

Rumuński milioner został aresztowany w listopadzie 2014 r. przez Narodowy Urząd Antykorupcyjny (DNA) pod zarzutem wejścia w posiadanie lasu w drodze oszustwa i przekupstwa. Według DNA milioner bezprawnie zgłosił roszczenie reprywatyzacyjne oraz wręczył staroście i urzędnikowi Romsilvy łapówki po jednym milionie euro. Sędzia rozstrzygający w sprawie roszczenia miał dostać 250 tys. euro. Nabyty las milioner odsprzedał Niemcom.

Fundusz Nordcapital przyznaje, że w sprawie jego rumuńskiej inwestycji prowadzone jest dochodzenie. Utrzymuje jednak, że milioner był prawowitym spadkobiercą właściciela lasu. Mają to potwierdzać zapisy w księdze wieczystej.

Źródło: www.welt.de

Opr. A.S.