Z zagranicy 12/2015

22 lipca 2015 10:53 2015 Wersja do druku

Szwecja
Södra wspiera prace badawczo-rozwojowe

Turyngia, Niemcy
Polowanie ruszane w lasach państwowych

Stany Zjednoczone
Dotacje dla lasów samorządowych

Świat
Prognostyczne studium WWF o deforestacji

Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Postępowanie antymonopolowe wobec ForstBW


                      Fot. www.sodra.com

Szwecja
Södra wspiera prace badawczo-rozwojowe

Rada nadzorcza Södry – gospodarczego zrzeszenia prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – postanowiła zwiększyć wkład firmy do Fundacji na rzecz Prac Badawczo-Rozwojowych i Edukacji o 50 mln SEK (ok. 22 mln zł). Misją fundacji, utworzonej przez Södrę w 1995 r., jest promocja stosownych działań w południowoszwedzkiej branży leśno-drzewnej. Södra przekazała na ten cel już w sumie 250 mln SEK.

Źródło: www.sodra.com


Turyngia, Niemcy
Polowanie ruszane w lasach państwowych

Wszystkie powierzchnie turyngeńskich lasów państwowych, znajdujących się w zarządzie przedsiębiorstwa państwowego Lasy Turyngii, są z reguły raz w roku objęte tzw. polowaniem ruszanym – wielkoobszarowym polowaniem zbiorowym, w którym myśliwi zajmują stanowiska na zwyżkach, a zwierzyna jest „wprawiana w ruch” przez psy myśliwskie pojedynczo wypuszczone na buszowanie. Lasy Turyngii, których powierzchnia leśna wynosi 200 tys. ha, organizują w sumie ok. 300 polowań ruszanych rocznie.

W świetle prawa łowieckiego Turyngii polowanie ruszane nie jest polowaniem pędzonym, które w tym landzie jest generalnie zabronione (wyjątek stanowi polowanie na dziki). Zwierzyna jest bowiem niepokojona jedynie przez psy myśliwskie, pojedynczo pracujące wokół stanowisk myśliwych lub pojedynczo przeprowadzane przez łowisko przez nielicznych przewodników. Wszyscy myśliwi, którzy biorą udział w polowaniu ruszanym, muszą posiadać zaświadczenie o przejściu sprawdzianu strzeleckiego. Czas trwania polowania ruszanego zależy od gatunku zwierzyny, który jest głównym przedmiotem łowów. Na ogół mieści się w przedziale od dwóch (sarna) do trzech godzin (jeleń, dzik). Udział w polowaniu ruszanym w Lasach Turyngii kosztuje ok. 20 euro.

Polowania nie są jedynym instrumentem ograniczania szkód w turyngeńskich lasach państwowych. Lasy Turyngii stosują też środki pojedynczej ochrony szczególnie cennych gatunków drzew, grodzą ważniejsze uprawy i utrzymują łąki leśne jako żerowiska.

Źródło: www.thueringenforst.de


Stany Zjednoczone
Dotacje dla lasów samorządowych

Federalna Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS) współrealizuje konkursowy program wspierania lasów samorządowych (Community Forest Program), udzielając co roku społecznościom lokalnym – władzom samorządowym, plemionom indiańskim i organizacjom niezarobkowym – dotacji na rozwój lasów wielofunkcyjnych. W tym roku USFS wsparła sześć projektów, przyznając na ich realizację łącznie 1,9 mln dolarów. Wsparcie ze strony innych partnerów programu dotacyjnego osiągnęło w sumie poziom 8,2 mln dolarów.

– Program ma na celu zarówno ochronę i rozwój naszych amerykańskich lasów, jak i tworzenie miejsc pracy we wspólnotach lokalnych i zapewnienie tysiącom Amerykanów lepszego dostępu do wolnej przyrody– wyjaśnia Tom Tidwell, szef USFS. Jednym z warunków uczestnictwa w konkursie na dotacje jest zagwarantowanie ludności swobodnego dostępu do lasów.

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa USA, której podstawową misją jest utrzymanie zdrowych, różnorodnych biologicznie i produktywnych lasów federalnych. Do zadań USFS należy również udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych, jak również prowadzenie badań leśnych. Począwszy od 1908 r. USFS przekazuje 25% dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży drewna tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych. Środki te przeznaczane są głównie na pomoc szkołom publicznym oraz modernizację i utrzymanie lokalnych dróg.

Źródło: www.fs.fed.us


Świat
Prognostyczne studium WWF o deforestacji

Nawet o 170 mln ha może się uszczuplić do 2030 r. powierzchnia lasów na Ziemi, jeżeli nie zostaną powstrzymane dotychczasowe procesy wylesiania. Wskazują na to wyniki studium prognostycznego („Living Forests Report Chapter 5. Saving Forests at Risk”), opublikowanego przez organizację ekologiczną WWF. Autorzy studium identyfikują 11 głównych obszarów deforestacji na świecie. Największe z nich znajdują się w Amazonii, dorzeczu Mekongu i na wyspie Borneo. W skali globalnej główną przyczyną wylesiania jest rozwój rolnictwa przemysłowego, w tym plantacji palmy olejowej i upraw soi. Znaczna część dóbr wytwarzanych lub pozyskiwanych na terenach wylesionych jest konsumowana w Europie.


                    11 głównych obszarów deforestracji na świecie wykazanych przez WWF
                    Fot. www.assets.worldwildlife.org

Źródło: www.worldwildlife.org, www.forstpraxis.de


Badenia-Wirtembergia, Niemcy
Postępowanie antymonopolowe wobec ForstBW

W połowie kwietnia niemiecki Federalny Urząd Antymonopolowy przesłał badeńsko-wirtemberskiemu rządowi oraz Gospodarstwu Krajowemu „ForstBW”, które sprawuje pieczę nad lasami państwowymi landu Badenia-Wirtembergia, projekt swojej ostatecznej decyzji w sprawie postępowania antymonopolowego, prowadzonego wobec ForstBW od 2012 roku. Urząd Antymonopolowy zarzuca badeńsko-wirtemberskim lasom państwowym naruszanie niemieckich przepisów o ochronie konkurencji, ponieważ ForstBW łączy nadzorowanie prywatnych i samorządowych właścicieli lasów (funkcje administracyjne) z organizacją skomasowanej sprzedaży pozyskiwanego u nich drewna (funkcje gospodarcze). Organizowanie przez ForstBW sprzedaży drewna z lasów niepaństwowych obejmuje negocjowanie cen i warunków umów oraz wybór klientów. Urząd Antymonopolowy domaga się od ForstBW jasnego organizacyjnego rozdziału sprzedaży drewna od funkcji administracyjnych.

– W naszym postępowaniu antymonopolowym poruszamy się w obszarze napięć między funkcjami lasu jako obiektu przyrodniczego i rekreacyjnego a jego funkcjami gospodarczymi. Przepisy prawa o ochronie konkurencji nie ingerują w sferę funkcji administracyjnych, które pełni gospodarstwo leśne. Jako urząd ochrony konkurencji nie możemy jednak przymykać oczu na to, że sprzedaż drewna i związane z nią usługi tworzą w Niemczech rynek o miliardowej wartości, którego funkcjonowanie musi podlegać ocenie na podstawie kryteriów konkurencyjności. Przykłady innych niemieckich krajów związkowych pokazują, że są możliwe bardzo dobre rozwiązania w tym zakresie – tłumaczy Andreas Mundt, prezes Federalnego Urzędu Antymonopolowego.

Niemieckie środowiska leśne są podzielone w kwestii postępowania antymonopolowego wobec badeńsko-wirtemberskich lasów państwowych. Leśnicy z państwowych gospodarstw leśnych opowiadają się za częściowym wyłączeniem wszystkich niemieckich lasów państwowych z zakresu podmiotowego ustawy o ochronie konkurencji poprzez odpowiednią nowelizację federalnej ustawy o lasach. Zdecydowanie temu przeciwna jest większość zrzeszeń prywatnych właścicieli lasów.

Źródło: www.forstpraxis.de

Opr. A.S.