Z zagranicy 19/2015

13 stycznia 2016 11:50 2016 Wersja do druku

Kanada
Regeneracja Lasu Deszczowego Wielkiego Niedźwiedzia

Republika Czeska
Wyniki finansowe LČR w 2014 roku

Bawaria, Niemcy
Samoorganizacja leśnictwa prywatnego

Kanada
Regeneracja Lasu Deszczowego Wielkiego Niedźwiedzia

Dane zgromadzone przez firmę Global Surface Intelligence (GSi) wskazują na to, że Las Deszczowy Wielkiego Niedźwiedzia (GBRF), rosnący w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, regeneruje się od czasu, kiedy w latach 2006–09 utworzono odpowiednie strefy ochronne. Jest to dowód na możliwość owocnej współpracy w zakresie ochrony lasów między ekologami, wspólnotami lokalnymi i przemysłem drzewnym. GBRF jest jednym z największych na świecie kompleksów lasów deszczowych strefy umiarkowanej.

Firma GSi z główną siedzibą w Edynburgu w Szkocji pozyskuje od 2001 r. dane o GBRF za pośrednictwem satelity nawet cztery razy dziennie, rejestrując zmiany podstawowych atrybutów drzewostanów, w tym zapasu, wieku, wysokości i składu gatunkowego. Analiza zgromadzonych danych wykazała, że w latach 2001–09 zapas GBRF zmniejszył się o 15%. Po utworzeniu stref ochronnych tendencja się odwróciła. Zapas wzrósł o 8% i obecnie osiągnął poziom z roku 2005.

Źródło: www.woodbusiness.ca


Republika Czeska
Wyniki finansowe LČR w 2014 roku

W ubiegłym roku Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, uzyskały najlepsze w swojej historii wyniki finansowe, zachowując normalny rozmiar pozyskania drewna oraz wysoki poziom inwestycji w infrastrukturę leśną. – Jestem głęboko przekonany, że dzięki temu Lasy Republiki Czeskiej mogą się prezentować w Czechach i całej Europie jako prężne, stabilne, otwarte i nieprzerwanie rozwijające się przedsiębiorstwo – jako firma, która w sposób odpowiedzialny i efektywny zarządza narodowym majątkiem, zwiększa jego wartość, przynosi stały dochód, gospodaruje proekologicznie i przyczynia się do poprawy sytuacji społecznej w kraju– mówi Daniel Szórád, dyrektor generalny LČR.

Przychody i zysk operacyjny LČR wyniosły w 2014 r. odpowiednio 13,58 mld CZK (ok. 2,10 mld zł) i 7,66 mld CZK (ok. 1,18 mld zł). W grudniu ub. roku LČR odprowadziły do budżetu państwa czeskiego dywidendę w wysokości 6,5 mld CZK (ok. 1,00 mld zł). Zobowiązanie podatkowe osiągnęło poziom 1,30 mld CZK (ok. 201 mln zł), z czego 1,14 mld CZK przypadało na CIT.

W roku 2014 LČR otrzymały dotacje w łącznej wysokości 197 mln CZK (ok. 30 mln zł), z czego 62,6 mln CZK to dofinansowanie unijne, a 47,2 mln CZK – dotacje do konserwacji cieków wodnych i ochrony przeciwpowodziowej. Na realizację projektów służących dobru ogółu LČR wydały z własnej kasy 70,32 mln CZK, najwięcej na budowę i utrzymanie obiektów rekreacyjnych (27,79 mln CZK).

LČR zatrudniały w 2014 r. 3335 osób, w tym 915 pracowników na stanowiskach robotniczych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 30 tys. CZK (ok. 4,6 tys. zł).

Wyróżnikiem LČR jest sposób kontraktowania usług leśnych i sprzedaży drewna. Na zdecydowanej większości powierzchni leśnej LČR (92%) kompleksowym zagospodarowaniem lasu zajmują się duże prywatne firmy usług leśnych, na podstawie kontraktów zawieranych na okresy sięgające pięciu lat. Integralnym elementem tych wieloletnich kontraktów jest sprzedaż/kupno drewna przy pniu. I dlatego kryterium wyboru ofert w przetargach jest saldo między ceną drewna przy pniu a kosztami zagospodarowania lasu. Sprzedaż przy pniu oznacza, że LČR wydają drewno firmie usług leśnych po ścięciu drzewa i dokładnym zmierzeniu i sklasyfikowaniu jakościowym surowca. Firma usług leśnych już na własny rachunek wykonuje zrywkę, manipulację i wywóz drewna oraz zajmuje się jego dalszą sprzedażą. Zgodnie z warunkami kontraktu określona część nabytego przez firmę drewna, zwykle 20%, musi zostać sprzedana na publicznej giełdzie drzewnej.

Sprzedaż drewna przy pniu w ramach kontraktów na kompleksowe zagospodarowanie lasu obejmuje ok. 90% wolumenu drewna zaplanowanego do pozyskania na obszarze danego terytorialnego pakietu przetargowego. Reszta drewna sprzedawana jest na pniu – głównie w ramach elektronicznych aukcji regionalnych, przeznaczonych dla mniejszych firm leśnych.

Pozyskanie drewna w lasach LČR osiągnęło w 2014 r. poziom 7,9 mln m3. Zdecydowana większość surowca (77,3%) została sprzedana przy pniu w ramach kontraktów na kompleksowe zagospodarowanie lasu. Sprzedaż w trybie elektronicznych aukcji drewna na pniu sięgnęła 1,01 mln m3(12,7%). LČR sprzedały również w różnych trybach 1,28 mln m3pozostałości zrębowych.

W 2014 r. zwiększona została liczba pakietów terytorialnych w przetargach na pięcioletnie kontrakty na kompleksowe zagospodarowanie lasu, powiązane ze sprzedażą/kupnem drewna przy pniu. W przypadku trzech pakietów terytorialnych LČR zainicjowały jednoroczne programy pilotażowe, zakładające rozdzielenie kontraktów na hodowlę od kontraktów na użytkowanie lasu. W stosunku do firm usług leśnych, będących kontrahentami LČR, został wprowadzony obowiązek regularnego przedstawiania informacji o stosunkach zatrudnienia przy realizacji kontraktów. Ponadto w przypadku kontraktów na kompleksowe zagospodarowanie lasu, powiązane ze sprzedażą/kupnem drewna przy pniu, nowi kontrahenci zostali zobowiązani do sprzedaży określonej części wyrobionego przez nich surowca okrągłego za pośrednictwem elektronicznego systemu aukcyjnego LČR.

Od 1992 r. LČR działają w formie przedsiębiorstwa państwowego, podległego Ministerstwu Rolnictwa Republiki Czeskiej. Dyrektor generalny LČR powoływany jest przez ministra rolnictwa. Działalność przedsiębiorstwa kontroluje dziewięcioosobowa rada nadzorcza, w skład której wchodzi sześciu reprezentantów Ministerstwa Rolnictwa Republiki Czeskiej i trzech przedstawicieli załogi pochodzących z wyboru.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość aktywów leśnych i nieleśnych LČR wynosiła odpowiednio 49,6 mld i 26,5 mld CZK. Wartość gruntów stanowiła 67,4% całkowitej wartości aktywów. W 2014 r. aktywa finansowe LČR zmalały o 10,5% z uwagi na wypłatę państwu dywidendy. W wyniku realizacji programu restytucji lasów kościelnych wartość środków trwałych zmniejszyła się o 1,91 mld CZK. Na koniec roku kapitał własny LČR kształtował się na poziomie 73,02 mld CZK.

W zarządzie LČR znajduje się 1,28 mln ha lasów. Są one certyfikowane w systemie PEFC. Oprócz gospodarki leśnej zadaniem LČR jest także piecza nad blisko 1/3 czeskich wód płynących.

Źródło: www.lesycr.cz

 

Bawaria, Niemcy
Samoorganizacja leśnictwa prywatnego

Niemiecki kraj związkowy Bawaria cechuje się bardzo wysokim stopniem samoorganizacji leśnictwa prywatnego i samorządowego. 160 tys. właścicieli lasów o łącznej powierzchni 1,3 mln ha jest zorganizowanych w 136 zrzeszeniach leśnych, które z kolei tworzą siedem federacji leśnych – organizacji zajmujących się głównie zbytem drewna na skalę ponadregionalną i szkoleniami. W granicach zasięgu terytorialnego bawarskich federacji leśnych znajduje się cały land.

Do zrzeszeń leśnych należą w Bawarii praktycznie wszyscy właściciele lasów o powierzchni przeszło 20 ha. Drobniejsza własność leśna jest zorganizowana w mniejszym stopniu, ale w ostatnich latach zrzeszenia leśne rozwijały się głównie dzięki przystępowaniu do nich właścicieli lasów o powierzchni poniżej 5 ha. Przeciętne bawarskie zrzeszenie leśne ma dziś 1150 członków i 9,5 tys. ha powierzchni.

Rząd landu Bawaria uznaje, że rozwój zrzeszeń leśnych i samoorganizacja leśnictwa prywatnego i samorządowego leżą w interesie państwa, toteż finansowo wspiera te procesy. Od roku 2015 suma subsydiów dla zrzeszeń leśnych ma wynosić 5 mln euro rocznie (wcześniej były to 3 mln euro rocznie). Subsydiowane są głównie projekty, mające na celu przezwyciężanie trudności wynikających z rozdrobnienia własności leśnej. Przy tym intensywność wsparcia finansowego jest tym większa, im drobniejsze są lasy objęte projektami. Oprócz projektów z zakresu zagospodarowania lasu i zbytu drewna subwencjonowane są też działania informacyjne. W rezultacie blisko 80% bawarskich zrzeszeń leśnych ma dziś własną witrynę internetową i co najmniej kwartalnie dostarcza swoim członkom informator w formie papierowej.

Źródło: AFZ-DerWald 15/2015

Opr. A.S.