Z zagranicy 20/2015

13 stycznia 2016 11:50 2016 Wersja do druku

Francja
Nowy dyrektor generalny ONF

Hesja, Niemcy
60 km wędrówki i edukacji

Szwecja
Pozyskanie drewna w 2014 roku

Austria
Kampania promująca papier

Brazylia
Czarne listy skutkująFinlandiaPozyskanie drewna w 2014 roku

Francja
Nowy dyrektor generalny ONF

Rada Ministrów Francji mianowała w lipcu 2015 r. Christiana Dubreuila na stanowisko dyrektora generalnego francuskiego Krajowego Urzędu ds. Lasów (ONF). Wcześniej nominację Dubreuila zaakceptował francuski parlament, przeprowadziwszy przesłuchania kandydata w odpowiednich komisjach. Christian Dubreuil ma 59 lat. Jest absolwentem prestiżowej francuskiej Krajowej Szkoły Administracji.


                      Christian Dubreuil od lipca 2015 r. decyduje o poczynaniach państwowych
lasów we Francji


ONF powstał w 1964 roku. Uzyskuje przychody zarówno z działalności gospodarczej, jak i z funduszy publicznych. Dba o różne rodzaje lasów publicznych we Francji i jej departamentach zamorskich. We Francji metropolitalnej ONF zarządza lasami państwowymi (1,7 mln ha) oraz gospodaruje w lasach samorządowych i wspólnotowych (2,9 mln ha). W departamentach zamorskich ONF ma w swojej pieczy blisko 5,9 mln ha lasów. Łącznie zatrudnia ok. 9250 pracowników.

W 2013 r. ONF pozyskał w metropolitalnych lasach państwowych 6,3 mln m3 drewna. Pozyskanie w lasach samorządowych, znajdujących się pod opieką ONF, osiągnęło poziom 8,3 mln m3. Ze względu na strukturę własnościową lasów podległych ONF jego wpływy ze sprzedaży drewna stanowią jedynie ok. 29% przychodów gospodarstwa. Lasy państwowe są certyfikowane w całości, a lasy samorządowe – w przeszło połowie wg standardów PEFC.

Źródło: www.onf.fr


Hesja, Niemcy
60 km wędrówki i edukacji

W lasach państwowych Hesji, w nadleśnictwie Nidda, otworzono we wrześniu 2015 r. bodaj najdłuższą na świecie ścieżkę edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Na trasie o łącznej długości 60 km oczekują wędrowca niespodzianki w postaci tzw. okien leśnych. – Za pomocą tych oryginalnie ukształtowanych okien chcielibyśmy zwrócić uwagę wędrowców na wyjątkowe leśne skarby oraz umożliwić leśnym pielgrzymom wgląd w różnorodność lasu i jego zrównoważone zagospodarowanie – wyjaśnia Michael Gerst, szef Gospodarstwa Krajowego „Lasy Hesji”, które zarządza heskimi lasami państwowymi. Prezentacje podkreślają m.in. rolę lasu w ochronie klimatu i zachowaniu różnorodności gatunkowej fauny i flory.


         


Edukacyjna ścieżka w nadleśnictwie Nidda jest jedną z najdłuższych na świecie - liczy 60 km

Ścieżka dostarcza również wrażeń artystycznych. Okna leśne i rzeźby w drewnie wykonali Johanna i Wolfgang Buschowie – artyści pilarze z grupy Arbotec Carving. Nad jednym z okien unosi się wielka ważka, przed innym znajduje się ogromna mrówka. Nie brakuje też olbrzymiej żaby. Dzieła te zostały stworzone w ramach pracy honorowej.

Źródło: www.hessen-forst.de


Szwecja
Pozyskanie drewna w 2014 roku

Według informacji szwedzkiej Agencji Leśnej (organ nadzorujący wykonywanie szwedzkiej ustawy o lasach) w 2014 r. pozyskanie drewna w Szwecji osiągnęło poziom 91,5 mln m3brutto (miąższość w korze strzał drzew stojących). To oznacza 7% wzrost rozmiaru użytkowania szwedzkich lasów w stosunku do 2013 r. i zarazem najwyższy jego poziom od 2007 roku. Przyrost roczny szwedzkich zasobów drzewnych przekracza 120 mln m3.

W wymiarze netto (miąższość drewna okrągłego bez kory) pozyskanie drewna sięgnęło 73,3 mln m3, z czego 36,3 mln m3stanowiło tartaczne drewno iglaste. Struktura pozyskania według własności leśnej kształtowała się następująco: lasy prywatne 60%, lasy niepaństwowych osób prawnych 29% i lasy państwowe 11%.

Źródło: www.skogsstyrelsen.se


Austria
Kampania promująca papier

Organizacja Print Power Austria (PPA) rozpoczęła we wrześniu 2015 r. kampanię uświadamiającą znaczenie papieru i mediów drukowanych dla gospodarki i środowiska przyrodniczego.

Na początku roku szkolnego niektórzy nauczyciele, rodzice i politycy żądają zastąpienia drukowanych podręczników i zeszytów e-bookami i tabletami, uzasadniając ten postulat chęcią ochrony przyrody („Żeby drzewa nie były wycinane”). Mitem jest jednak mniemanie, że komunikacja cyfrowa jest mniej szkodliwa dla środowiska. – W świetle wyników studium analitycznego wykonanego przez szwedzki Królewski Instytut Technologiczny, jedna osoba, która prenumeruje przez rok gazetę codzienną i czyta ją przez pół godziny dziennie, jest odpowiedzialna za emisję 28 kg dwutlenku węgla rocznie. Natomiast w przypadku użytkowania komputera przez 30 minut dziennie roczna emisja wynosi 35kg dwutlenku węgla. Przy tym należałoby jeszcze uwzględnić fakt, że gazetę czyta więcej niż jedna osoba – wyjaśnia Gerald Grünberger, prezes PPA.


             

                  

By papier nie odszedł do lamusa, coraz więcej organizacji promuje jego używanie. Technologia pozwala dziś przerabiać makulaturę nawet siedmiokrotnie

Obecnie włókna papiernicze są w Europie wykorzystywane powtórnie średnio 3,4 razy (maksymalnie makulaturę można przerabiać 7razy). Dziewięć na dziesięć gazet jest przedmiotem recyklingu.

Źródło: www.forstpraxis.de


Brazylia
Czarne listy skutkują

Począwszy od 2008 r., brazylijskie władze regularnie publikują spisy gmin osiągających niechlubne rekordy w nielegalnym wylesianiu. Ten instrument polityki ekologicznej przynosi efekty. Naukowcy z niemieckiego Uniwersytetu Bońskiego ustalili, że oficjalne piętnowanie nieodpowiedzialnych gmin zmniejszyło rozmiar ubytku brazylijskiego lasu deszczowego o 26%. Wyniki bońskich badań zostały opublikowane w internetowym czasopiśmie naukowym „PLOS ONE”. Zmniejszenie rozmiaru wylesień jest także wynikiem wzmożonych kontroli urzędowych. Ich podstawę stanowią dane z brazylijskiego systemu monitoringu satelitarnego, który rejestruje nawet niewielkie wylesienia.

Źródło: www.forstpraxis.de


Finlandia
Pozyskanie drewna w 2014 roku

Zgodnie ze statystyką sporządzoną przez fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Luke), w 2014 r. w Finlandii zostało pozyskanych 65,3 mln m3 drewna okrągłego, w tym 24,4 mln m3 surowca tartacznego, 31,9 mln m3 drewna do przerobu przemysłowego oraz 9 mln m3 drewna energetycznego. Podobny rozmiar pozyskania został zanotowany w 2013 roku. W ujęciu brutto (z doliczeniem pozostałości zrębowych) fińskie pozyskanie drewna wyniosło w ubiegłym roku 74 mln m3. Miąższość ubytków naturalnych sięgnęła 5 mln m3.


               


Fot. www.wikipedia.pl

Z najnowszych danych inwentaryzacyjnych wynika, że maksymalny roczny rozmiar pozyskania drewna w Finlandii, możliwy do osiągnięcia w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej, kształtuje się na poziomie 81 mln m3. Roczny przyrost fińskich zasobów drzewnych dostępnych do użytkowania przekracza 100 mln m3.

Źródło: www.luke.fi

Opr. A.S.