Z zagranicy 17/2016

27 września 2016 13:16 2016 Wersja do druku

Czechy 

Wyniki finansowe LČR w 2015 roku

Brandenburgia, Niemcy 
Usamorządowienie lasów państwowych

Unia Europejska 
Stanowisko CEPF w sprawie sektorów LULUCF

Czechy
Wyniki finansowe LČR w 2015 roku

W ub. roku ekstremalne zjawiska pogodowe, a szczególnie długotrwała susza, dały się mocno we znaki czeskim drzewostanom. Jednak pomimo rekordowego udziału surowca poklęskowego w całości użytkowania (48%) i spadku pozyskania drewna o 300 tys. m3 Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, oceniają rok 2015 jako pomyślny pod względem ekonomicznym.

LČR zanotowały przychody rzędu 13,13mldCZK (ok. 2,09 mld zł) i zysk operacyjny na poziomie 6,36 mld CZK (ok.1,01mldzł). W grudniu 2015 r. odprowadziły do budżetu państwa dywidendę w wysokości 8,22mldCZK (ok. 1,31 mld zł). Zobowiązanie podatkowe osiągnęło poziom 1,25 mld CZK (ok. 199 mln zł), z czego 1,10mld CZK przypadało na CIT.

W roku 2015 LČR otrzymały dotacje w łącznej wysokości 145 mln CZK (ok.23mln zł), z czego 18 mln CZK stanowiły subwencje unijne, a 40 mln CZK – dotacje do konserwacji cieków wodnych i ochrony przeciwpowodziowej. Na realizację projektów służących bezpośrednio dobru ogółu LČR wydały z własnej kasy 73,50 mln CZK, najwięcej na budowę i utrzymanie obiektów rekreacyjnych (24,80 mln CZK).

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość aktywów leśnych i nieleśnych LČR wynosiła odpowiednio 47,5 mld i 22,8 mld CZK. Wartość gruntów stanowiła 70% całkowitej wartości aktywów. W 2015 r. aktywa finansowe LČR zmalały o 29,6% z uwagi na wpłatę dywidendową do budżetu państwa. W wyniku realizacji programu restytucji lasów kościelnych wartość środków trwałych zmniejszyła się o 2,1mldCZK. Na koniec roku kapitał własny LČR kształtował się na poziomie 67,9mldCZK.

Wyróżnikiem LČR jest sposób kontraktowania usług leśnych i sprzedaży drewna. Na zdecydowanej większości powierzchni leśnej LČR (92%) kompleksowym zagospodarowaniem lasu zajmują się duże prywatne firmy usług leśnych na podstawie kontraktów zawieranych na okresy sięgające pięć lat. Integralnym elementem tych kontraktów jest sprzedaż/kupno drewna przy pniu. W związku z tym kryterium wyboru ofert w przetargach stanowi saldo finansowe działalności objętej kontraktami. Sprzedaż przy pniu oznacza, że LČR wydają drewno firmie usług leśnych po ścięciu drzewa. Firma usług leśnych już na własny rachunek wykonuje zrywkę, manipulację i wywóz drewna oraz zajmuje się jego dalszą sprzedażą. Zgodnie z warunkami kontraktu określona część nabytego przez firmę drewna, zwykle 20%, musi zostać sprzedana na publicznej giełdzie drzewnej.

Co do zasady sprzedaż drewna przy pniu w ramach kontraktów na kompleksowe zagospodarowanie lasu obejmuje ok. 75% wolumenu drewna zaplanowanego do pozyskania na obszarze danego obszarowego pakietu przetargowego. Reszta drewna sprzedawana jest na pniu – głównie w ramach elektronicznych aukcji regionalnych, przeznaczonych dla mniejszych firm leśnych.

W ub. roku obiektem przetargów na pięcioletnie kontrakty na kompleksowe zagospodarowanie lasu powiązane ze sprzedażą/kupnem drewna na pniu było 36 pakietów obszarowych. Dodatkowo LČR przeprowadziły przetargi na pięcioletnie kontrakty niekompleksowe, a mianowicie: przetargi na kontrakty na użytkowanie lasu połączone ze sprzedażą/kupnem drewna przy pniu w odniesieniu do czterech pakietów obszarowych i przetargi na 17 kontraktów na samą hodowlę lasu. We wszystkich rodzajach przetargów wzięło udział łącznie 39 firm leśnych, które zgłosiły w sumie 425 ofert. Wartość netto kontraktów sięgnęła 2,6mldCZK. Firmy usług leśnych, będące kontrahentami LČR, są zobowiązane do regularnego przedstawiania informacji o stosunkach zatrudnienia przy realizacji kontraktów.

Pozyskanie drewna w lasach LČR osiągnęło w 2015 r. poziom 7,7 mln m3. Zdecydowana większość surowca (74,9%) została sprzedana przy pniu w ramach kontraktów na kompleksowe zagospodarowanie lasu. Sprzedaż w trybie elektronicznych aukcji drewna na pniu sięgnęła 1,04 mln m3 (13,6%). LČR sprzedały również w różnych trybach 1,07 mln m3 pozostałości zrębowych.

W 2015 r. LČR zatrudniały przeciętnie 3376 osób, w tym 961 pracowników na stanowiskach robotniczych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 30 tys. CZK (ok.4,8tys. zł). W zarządzie LČR znajduje się 1,23 mln ha lasów. Są one certyfikowane w systemie PEFC. Oprócz gospodarki leśnej zadaniem LČR jest także piecza nad blisko ⅓czeskich wód płynących i ochrona przeciwpowodziowa.

Od 1992 r. LČR działają w formie przedsiębiorstwa państwowego, podległego Ministerstwu Rolnictwa Republiki Czeskiej. Dyrektor generalny LČR powoływany jest przez ministra rolnictwa. Działalność przedsiębiorstwa jest kontrolowana przez dziewięcioosobową radę nadzorczą, w której skład wchodzi sześć reprezentantów Ministerstwa Rolnictwa Republiki Czeskiej i trzech przedstawicieli załogi pochodzących z wyboru. 

Źródło: www.lesycr.cz

 

Brandenburgia, Niemcy
Usamorządowienie lasów państwowych

W lipcu 2016 r. parlament graniczącego z Polską niemieckiego kraju związkowego Brandenburgia przyjął program kompleksowej reformy publicznych struktur zarządzania. Zaplanowana na 2019 r. reforma zakłada jednoznaczny rozdział funkcji z zakresu władztwa administracyjnego i świadczeń na rzecz dobra ogółu od funkcji gospodarczych. W praktyce ma to oznaczać przejęcie funkcji pozagospodarczych przez samorządy. Planowane jest więc także częściowe usamorządowienie brandenburskich lasów państwowych. Do pracy w samorządach ma zostać przeniesiona przeszło połowa państwowych leśników. Przyjęty program reformy spotkał się z surową krytyką ze strony Związku Leśników Niemieckich (BDF).

Brandenburskie lasy państwowe znajdują się w zarządzie Gospodarstwa Krajowego „Lasy Brandenburgii”, na które składają się dwa odrębne typy nadleśnictw, a mianowicie: nadleśnictwa nadzorujące (30 jednostek) i nadleśnictwa lasów krajowych (14 jednostek). Nadleśnictwa nadzorujące nie tylko sprawują nadzór nad lasami niepaństwowymi, lecz również zajmują się fachowym doradztwem na rzecz blisko 100 tys. brandenburskich właścicieli lasów. W zakres działalności nadleśnictw nadzorujących wchodzi także powszechna ochrona lasu i edukacja leśna. Z kolei nadleśnictwa lasów krajowych gospodarują w brandenburskich lasach państwowych (270 tys. ha). Prowadzą również gospodarkę łowiecką.

Lasy Brandenburgii działają w formie organizacji gospodarczej nieposiadającej osobowości prawnej. Zatrudniają ok. 1500 pracowników. W skład Lasów Brandenburgii wchodzi również Krajowe Leśne Centrum Kompetencyjne w Eberswalde, którego głównym zadaniem jest organizowanie transferu wiedzy z nauki do praktyki leśnej. 

Źródło: www.forstpraxis.de


Unia Europejska
Stanowisko CEPF w sprawie sektorów LULUCF

Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF) uważa, że sektory użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (land use, land use change and forestry, w skr. LULUCF) powinny stanowić osobny filar unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. Jednocześnie CEPF opowiada się za dopuszczeniem możliwości pewnej transgresji między filarem LULUCF a filarem Wspólny Wysiłek Redukcyjny (Effort Sharing Decision, w skr. ESD), który tworzą sektory nieobjęte Europejskim Systemem Handlu Emisjami (EUEmissions Trading System, w skr. ETS), takie jak np.transport czy użytkowanie budynków. Podobne stanowisko zajęły lesiste państwa Unii. Przedstawiły je we wspólnym liście z 13 maja br., adresowanym do Komisji Europejskiej. Nasz minister właściwy ds. lasów nie podpisał tego listu.

Zdaniem CEPF sposób zaprzęgnięcia sektorów LULUCF do osiągania celów klimatycznych powinien promować aktywną zrównoważoną gospodarkę leśną jako wyjątkowo efektywny instrument mitygacji zmian klimatycznych i adaptacji do nich w perspektywie długoterminowej. Pozostawianie natomiast drzewostanów na pniu jako „muzeów węgla” torpedowałoby dążenia do wypełnienia zobowiązań przyjętych w paryskim porozumieniu klimatycznym z 2015 roku. Nieuniknionym skutkiem prób magazynowania węgla w starzejących się ekosystemach leśnych byłoby bowiem obniżenie poziomu sekwestracji CO2przez lasy.

CEPF to zjednoczenie narodowych zrzeszeń właścicieli lasów w Europie, sięgające swoimi początkami 1961 roku. Reprezentuje ono interesy leśnictwa prywatnego. Wśród 19 oficjalnych członków CEPF nie ma jak dotąd Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych. 

Źródło: www.cepf-eu.org

Opr. A.S.