Z zagranicy 3/2017

22 lutego 2018 08:42 2018 Wersja do druku

Szwecja
Stanowisko rządu w sprawie sektorów LULUCF

Francja
Nowa karta lasów samorządowych

Finlandia
Dzień Przyrody dniem wywieszania flagi


Szwecja
Stanowisko rządu w sprawie sektorów LULUCF

Przedstawiony przez Komisję Europejską projekt rozporządzenia w sprawie włączenia sektorów użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (land use, land use change and forestry, w skr. LULUCF) w ramy unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 nie przewiduje możliwości wykorzystywania jednostek pochłaniania pochodzących z leśnych projektów węglowych do pokrywania zobowiązań redukcyjnych przedsiębiorstw z branży energetycznej i innych gałęzi przemysłu. Pomimo że szwedzkie lasy państwowe (Sveaskog) już od 2009 r. realizują na obszarze o powierzchni 40 tys. ha leśny projekt węglowy, generujący jednostki pochłaniania w następstwie prosekwestracyjnej modyfikacji gospodarki leśnej, rząd Szwecji pozytywnie przyjął propozycję Komisji Europejskiej.


Fot. www.twitter.com/Lars Romas

Szwecji bardzo zależy na solidności, uczciwości i transparentności metod rozliczania sektorów LULUCF. Zdaniem Szwedów rozwiązania przynoszące długoterminowe korzyści klimatyczne, w tym przede wszystkim redukcja zużycia paliw kopalnych, powinny mieć pierwszeństwo przed krótkofalowymi środkami zwiększającymi absorpcję CO2 z atmosfery. Jednakże przy ustalaniu narodowych leśnych poziomów referencyjnych, w odniesieniu do których ma być określana wielkość emisji/pochłaniania w kategorii zagospodarowanych gruntów leśnych, powinno być respektowane prawo państw członkowskich do kształtowania własnej polityki leśnej.

Szwedzka wiceminister ds. polityki klimatycznej Eva Svedling (na zdj. z lewej) spotkała się w Polsce 31 października 2016 r. z wiceministrem środowiska Pawłem Sałkiem (w środku). W trakcie rozmów wiceminister Sałek poruszył kwestię leśnych projektów węglowych. Spotkanie nie doprowadziło jednak do zmiany stanowiska rządu szwedzkiego w tej sprawie.

 

Źródło: Joshua Prentice
(Miljö- och energidepartementet)


Francja
Nowa karta lasów samorządowych

Francuski Krajowy Urząd ds. Lasów (ONF) dba o różne rodzaje lasów publicznych we Francji i jej departamentach zamorskich. We Francji metropolitalnej ONF zarządza nie tylko lasami państwowymi (1,7 mln ha), lecz również usługowo gospodaruje w lasach samorządowych i wspólnotowych (2,9 mln ha). Podstawą usługowej gospodarki leśnej jest karta lasów samorządowych.


Fot. www.fncofor.fr

W grudniu 2016 r. francuska Krajowa Federacja Gmin Leśnych (FNCOFOR) i ONF podpisały w obecności Stéphane’a Le Folla (na zdj. w środku), francuskiego ministra rolnictwa, wyżywienia i leśnictwa, nową kartę lasów samorządowych. Reguluje ona stosunki między gminami leśnymi a ONF. Jej zapisy zostały wypracowane w ramach intensywnego procesu dialogowego i zasadniczo odnoszą się do całego terytorium Francji. Przyznają one pochodzącym z wyboru reprezentantom samorządów dużą rolę w podejmowaniu decyzji w sprawach zagospodarowania lasów stanowiących dziedzictwo lokalnych społeczności.

We wszystkich francuskich lasach publicznych – państwowych i samorządowych – obowiązuje jednolity model trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Państwo francuskie zagwarantowało w nowej karcie utrzymanie płatności wyrównawczych związanych z zagospodarowaniem lasów samorządowych, biorąc pod uwagę mobilizację rezerw surowca drzewnego w tych lasach.

ONF powstał w 1964 roku. Oprócz lasów we Francji metropolitalnej ma w swojej pieczy blisko 5,9 mln ha lasów w departamentach zamorskich. W 320 jednostkach terenowych zatrudnia w sumie ok. 9250 pracowników. Uzyskuje przychody zarówno z działalności gospodarczej, jak i z funduszy publicznych.

W metropolitalnych lasach państwowych ONF pozyskuje ok. 6 mln m3 drewna. Pozyskanie w lasach samorządowych, znajdujących się pod opieką ONF, kształtuje się na poziomie 8 mln m3. Ze względu na strukturę własnościową lasów podległych ONF jego wpływy ze sprzedaży drewna stanowią jedynie ok. 29% przychodów gospodarstwa. Lasy państwowe są certyfikowane w całości, a lasy samorządowe – w przeszło połowie wg standardów PEFC.

 

Źródło: www.onf.fr


 

Finlandia
Dzień Przyrody dniem wywieszania flagi

Kraj tysiąca jezior będzie bodaj pierwszym na świecie państwem, które uhonoruje swoje środowisko przyrodnicze oficjalnym dniem wywieszania flagi państwowej. Fiński minister spraw wewnętrznych rozporządził, że flaga winna być wywieszana z okazji Fińskiego Dnia Przyrody, który przypada w ostatnią sobotę sierpnia. W 2017 r., mającym dla Finów szczególne znaczenie ze względu na 100-lecie niepodległości państwa fińskiego, będzie to dzień 26 sierpnia.

Wyniki naszych sondaży wskazują, że w 2017 r. dziewięciu na dziesięciu Finów zamierza świętować Dzień Przyrody jako część 100-lecia niepodległości Finlandii – mówi Pekka Timonen, sekretarz generalny obchodów rocznicowych. Duża rola przyrody w tych obchodach budzi zainteresowanie ze strony społeczności międzynarodowej. Media związane z turystyką, takie jak Lonely Planet czy National Geographic, sklasyfikowały Finlandię bardzo wysoko w hierarchii celów podróży na rok 2017.

Flagi zostaną wywieszone w możliwie największej liczbie miejsc, w tym na przyrodniczych szlakach turystycznych. Będą dekorowały ekwipunek wędrowców. Pojawią się także w przyrodniczych wątkach w mediach społecznościowych.

 

Źródło: www.metsa.fi

Fot. flickr.com