Z zagranicy 20/2017

27 lutego 2018 13:03 2018 Wersja do druku

Łotwa
Ambasada leśna w Rydze

Francja
Kolegium Konsultacyjne ds. Lasów Zamorskich

Łotwa
Współpraca przy redukcji szkód od zwierzyny

Szwecja
Podwójna certyfikacja lasów Sveaskogu

Hesja, Niemcy
Po naukę do heskich leśników

Finlandia
Pozyskanie drewna w 2016 roku

 

Łotwa
Ambasada leśna w Rydze

W czerwcu 2017 r. została uroczyście otwarta w Rydze, stolicy Łotwy, Ambasada Łotewskich Lasów Państwowych. Ma to być nie tylko miejsce spotkań przyjaciół leśnictwa, lecz również praktyczny obiekt handlowy.

 

– Nowo otwarta Ambasada to urzeczywistnienie dawno powziętego przez nas planu stworzenia w Rydze miejsca jednoczącego miłośników przyrody, reprezentujących szeroki wachlarz zainteresowań i potrzeb. Będzie to miejsce zarówno dla tych, którzy chcą kupić sadzonki i uzyskać fachową poradę z zakresu ogrodnictwa i leśnictwa, jak i dla tych, którzy poszukują gustownych przedmiotów użytkowych o naturalnej stylistyce i oryginalnych prezentów. Ambasada będzie także służyć tym, którzy interesują się spędzaniem wolnego czasu w lasach państwowych Łotwy. Osoby te uzyskają w Ambasadzie stosowne szczegółowe informacje. Będą też mogły kupić karty upominkowe ważne w ośrodkach wypoczynkowych prowadzonych przez Łotewskie Lasy Państwowe – informuje Guntis Grandāns, dyrektor nasienniczej i szkółkarskiej jednostki Łotewskich Lasów Państwowych.
Działające w formie niegiełdowej spółki akcyjnej Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) mają w swojej pieczy 1,6 mln ha gruntów państwowych, w tym 1,39 mln ha lasów. Zatrudniają ok. tysiąca osób. Rocznie pozyskują ok. 5,5 mln m3 drewna przy przyroście równym 12 mln m3. 90% zysku (kwota rzędu 60 mln euro) odprowadzają do budżetu. Wyłącznym właścicielem spółki LVM jest Republika Łotwy. Firmą kieruje czteroosobowy zarząd. W skład działu Gospodarka Leśna, stanowiącego trzon LVM, wchodzą trzy autonomiczne jednostki: Zagospodarowanie Lasu, Infrastruktura Leśna i Pozyskanie/Dostawy Drewna. LVM mają ponad 40% udziałów w Instytucie Badawczo-Rozwojowym Leśnictwa i Technologii Drewna Sp. z o.o. w Jełgawie.
Źródło: www.lvm.lv


Francja
Kolegium Konsultacyjne ds. Lasów Zamorskich
Z inicjatywy francuskiego Krajowego Urzędu ds. Lasów (ONF) i władz Francji powołane zostało do życia Kolegium Konsultacyjne ds. Lasów Zamorskich – zinstytucjonalizowane forum wymiany doświadczeń i informacji. Podstawowym celem prac kolegium, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 20 czerwca 2017 r. w Paryżu, jest lepsze uwzględnienie specyfiki zamorskich lasów w ich zagospodarowaniu. W skład kolegium wchodzą zarówno pochodzący z wyboru przedstawiciele francuskich samorządów, jak i reprezentanci francuskich ministerstw, instytucji zajmujących się

ochroną przyrody i bioróżnorodności oraz organizacji przedsiębiorców zamorskich. Funkcję szefa kolegium sprawuje Jean-Yves Caullet, przewodniczący rady nadzorczej ONF.


 ONF dba o różne rodzaje lasów państwowych, we Francji i jej departamentach zamorskich

We Francji metropolitalnej ONF zarządza nie tylko lasami państwowymi (1,7 mln ha), lecz również opiekuje się lasami samorządowymi i wspólnotowymi (2,9 mln ha), na co otrzymuje dotacje z funduszów publicznych. Podstawą opieki nad lasami niepaństwowymi jest karta lasów samorządowych. W roku gospodarczym 2016 sprzedaż drewna i dotacje stanowiły odpowiednio 
29 i 23% przychodów ONF.
W metropolitalnych lasach państwowych ONF pozyskuje ok. 6,1 mln m3 drewna. Pozyskanie w lasach samorządowych, znajdujących się pod opieką ONF, kształtuje się na poziomie 7,9 mln m3. Lasy państwowe są certyfikowane w całości, a lasy samorządowe – w przeszło połowie wg standardów PEFC.
Źródło: www.onf.fr

Łotwa
Współpraca przy redukcji szkód od zwierzyny

W maju 2017 r. niegiełdowa spółka akcyjna Łotewskie Lasy Państwowe (LVM), która zarządza blisko połową wszystkich lasów Łotwy, oraz łotewskie organizacje myśliwych podpisały list intencyjny ws. współpracy przy redukcji szkód od zwierzyny w lasach. Leśnicy i myśliwi wyrazili wolę godzenia swoich interesów. Jednym z podstawowych celów współpracy jest utrzymanie przeciętnego odsetka nieuszkodzonych drzewek sosnowych w drzewostanach dorosłych do wysokości 5–7 m na poziomie co najmniej 70%. Ma to się przyczynić do poprawy jakości drewna produkowanego w łotewskich lasach.


Walka ze szkodami wyrządzanymi przez jeleniowate ma się przyczyni c di znacznej poprawy produkowanego w łotewskich lasach drewna
Źródło: www.lvm.lv

Szwecja
Podwójna certyfikacja lasów Sveaskogu

Spółka akcyjna Sveaskog, zarządzająca szwedzkimi lasami państwowymi, od jesieni 2017 r. będzie podlegała także certyfikacji w systemie PEFC. Lasy Sveaskogu (3,1 mln ha) są już od lat certyfikowane wg standardów FSC. Wprowadzenie podwójnej certyfikacji uzasadniane jest wzrostem popytu na drewno z certyfikatem PEFC ze strony tartaków, zwłaszcza brytyjskich, które wcześniej były zorientowane raczej na certyfikat FSC. Sveaskog ocenia koszty dodatkowej certyfikacji jako niewielkie, ponieważ nie przewiduje konieczności istotnych zmian w swojej dotychczasowej praktyce leśnej. Pierwsze drewno z certyfikatem PEFC ma trafić na rynek przed tegorocznym Bożym Narodzeniem.

Źródło: www.sveaskog.se

Hesja, Niemcy
Po naukę do heskich leśników


Koreańscy goście mieli okazję zapoznać się m.in. z nowatorską koncepcją pielęgnowania lasu
Foto: www.hessen-forst.de

W Gospodarstwie Krajowym „Lasy Hesji”, zarządzającym heskimi lasami państwowymi, gościła w czerwcu 2017 r. delegacja leśników z Korei Południowej. W centrum zainteresowania Koreańczyków znajdowało się wykorzystywanie lasu w ochronie klimatu, a w szczególności intensyfikacja leśnej sekwestracji CO2. Hescy leśnicy państwowi przedstawili leśnikom koreańskim stosowne nowatorskie koncepcje pielęgnowania lasu. Goście z Korei Południowej interesowali się również edukacją leśną, którą Lasy Hesji co roku obejmują setki tysięcy uczniów. – Sprawa zmiany klimatu zaprząta nas wszystkich. Koncepcje Lasów Hesji i inicjatywy heskich leśników oddziaływają na nas bardzo motywująco – przyznał Lee Jong Pil, kierownik koreańskiej delegacji.
Lasy Hesji mają pod zarządem 342 tys. ha lasów. Zatrudniają ok. 2250 pracowników. Zakres działalności gospodarstwa obejmuje także świadczenie usług na rzecz lasów samorządowych (284 tys. ha) i prywatnych (100 tys. ha), nadzór nad gospodarką leśną oraz międzynarodowy konsulting leśny.

Źródło: www.hessen-forst.de


Finlandia
Pozyskanie drewna w 2016 roku

W fińskich lasach zostało w ub. roku pozyskanych w sumie 61,8 mln m3 drewna okrągłego. To o 6% więcej niż w 2015 r. i o 17% więcej od średniej w okresie ostatnich 10 lat. W rodzinnych lasach prywatnych pozyskanie wzrosło o 6% w stosunku do ub. roku, osiągnąwszy poziom 51,1 mln m3, a w lasach pozostałych (państwowych i prywatnych innych niż rodzinne) – o 3%. Na drewno tartaczne przypadło 26 mln m3 (+6%), a na drewno do przerobu przemysłowego – 35,8 mln m3 (+5%). Rozmiar pozyskania drewna energetycznego wyniósł
5,1 mln m3.

Źródło: www.luke.fi
Opr. A.S.