Z zagranicy 8/2018

25 kwietnia 2018 15:42 2018 Wersja do druku

Bawaria, Niemcy
Bawarska Administracja Leśna

Finlandia
Lasy państwowe a kultura Saamów

Szwecja
Ekologiczny bilans Södry

Bawaria, Niemcy
Bawarska Administracja Leśna

Formalnie nie ma w Bawarii odrębnej, leśnej gałęzi administracji państwowej. Nazwa „Bawarska Administracja Leśna” jest pojęciem zbiorczym, obejmującym jednostki właściwe ds. leśnictwa, wchodzące w skład Bawarskiego Ministerstwa Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa oraz 47 regionalnych agencji tego resortu. Do tego dochodzi kilka specjalistycznych instytucji leśnych. Częścią resortowych agencji regionalnych są leśnictwa Bawarskiej Administracji Leśnej, których jest w sumie ok. 340. Cały personel Bawarskiej Administracji Leśnej liczy ok. 1480 osób. Leśniczowie noszą jednolity strój służbowy.


Bawarska Administracja Leśna prowadzi głównie działalność doradczą i nadzorczą odnośnie prywatnych właścicieli lasów oraz działa na rzecz edukacji i nauk leśnych
Fot. stmelf.bayern.de/F. Stahl

Podstawowymi zadaniami Bawarskiej Administracji Leśnej są: nadzorowanie wykonywania bawarskiej ustawy o lasach, doradztwo na rzecz prywatnych i samorządowych właścicieli lasów, administrowanie subsydiami dla lasów niepaństwowych, leśne kształcenie zawodowe, edukacja leśna oraz leśne prace badawczo-rozwojowe i inwentaryzacyjne. Bawarska Administracja Leśna nie zajmuje się natomiast gospodarowaniem w lasach państwowych Bawarii. To zadanie wykonują Bawarskie Lasy Państwowe, działające w formie przedsiębiorstwa państwowego.

Bawaria, w której jest ok. 700 tys. właścicieli lasów, cechuje się bardzo wysokim stopniem samoorganizacji leśnictwa prywatnego i samorządowego. Właściciele lasów są zorganizowani w licznych zrzeszeniach leśnych, które z kolei skupiają się w siedmiu federacjach leśnych – organizacjach zajmujących się głównie zbytem drewna na skalę ponadregionalną i szkoleniami. W granicach zasięgu terytorialnego bawarskich federacji leśnych znajduje się cały land. Do zrzeszeń leśnych należą w Bawarii praktycznie wszyscy właściciele lasów o powierzchni przeszło 20 ha.

Źródło: www.stmelf.bayern.de


Finlandia
Lasy państwowe a kultura Saamów

Fińskie państwowe gospodarstwo leśno-parkowe Metsähallitus angażuje się w działania na rzecz zapewnienia Saamom warunków do kultywowania ich języków i tradycji.

Jednym z celów jest umożliwienie chowu reniferów, polowania i zbioru płodów przyrody. W zasięgu terytorialnym Metsähallitusa znajdują się tereny zamieszkane przez 3,5 tys. Saamów. W całej Finlandii mieszka ok. 10 tys. Saamów. Mówią oni trzema językami saamskimi: inari, skolt i saami (północny).


Fińskie państwowe gospodarstwo leśno-parkowe Metsähallitus wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkających na jego terenie Saamów, promując ich kulturę i pozwalając na chów reniferów
Fot. wikimedia.org/Ernmuhl

Nowa fińska ustawa o lasach państwowych i parkach narodowych doprowadziła do powstania w gminach położonych na terytoriach saamskich rad konsultacyjnych, zajmujących się zrównoważonym użytkowaniem i ochroną zasobów przyrody na obszarach będących własnością państwa. Istotne kwestie użytkowania lasów są obecnie uzgadniane nie tylko z Parlamentem Saamów, lecz również z lokalnymi społecznościami saamskimi.

Gospodarka leśna jest prowadzona jedynie na 7% terytoriów saamskich. Od 25 lat nie są już tam jednak wykonywane zręby zupełne. Wszelkie cięcia są uzgadniane ze spółdzielniami pasterzy reniferów. Saamowie mogą się posługiwać swoimi językami w kontaktach z przedstawicielami Gospodarstwa Leśnego Metsähallitusa (MM Oy) – spółki akcyjnej zarządzającej fińskimi lasami państwowymi. Znaczna część dokumentów MM Oy sporządzana jest również w językach saamskich.

Metsähallitus inwentaryzuje historyczne obiekty dziedzictwa kulturowego Saamów. Wspiera też saamskie gospodarstwa mające wartość kulturową. W miejscowości Inari pod jednym dachem mieszczą się Muzeum Saamów i Centrum Przyrodnicze Metsähallitusa.

Państwowe gospodarstwo leśno-parkowe Metsähallitus składa się z dwóch segmentów: gospodarczego i państwowoadministracyjnego. Podstawową jednostką segmentu gospodarczego jest niegiełdowa spółka akcyjna MM Oy. Ma ona w swoim zarządzie 3,5 mln ha lasów. Zatrudnia przeciętnie ok. 460 pracowników na stanowiskach nierobotniczych i 370 robotników leśnych. Pozyskuje rocznie ok. 6 mln m3 drewna przy przyroście 11 mln m3. Do budżetu państwa odprowadza dywidendę w wysokości ok. 100 mln euro rocznie.

Drugi segment koncernu Metsähallitus, oddzielony od segmentu gospodarczego finansowym „firewallem”, tworzy finansowana głównie z budżetu państwa jednostka o nazwie Parki i Dzika Przyroda Finlandia (P&WF), mająca w swej pieczy 40 fińskich parków narodowych oraz kilkadziesiąt ważnych obiektów fińskiego dziedzictwa kulturowego.

Źródło: www.metsa.fi


Szwecja
Ekologiczny bilans Södry

Södra – gospodarcze zrzeszenie prywatnych właścicieli lasów w południowej Szwecji – co roku sporządza oprócz zwykłego bilansu (zestawienie aktywów i pasywów) również tzw. zielony bilans. Jego podstawę stanowią wyniki kontroli zgodności wykonawstwa cięć rębnych i przedrębnych z wymogami systemów certyfikacyjnych PEFC i FSC oraz z własnymi wytycznymi do integracji ochrony przyrody z gospodarką leśną. Kontrolę wykonują zarówno audytorzy wewnętrzni, jak i audytorzy z międzynarodowej organizacji certyfikującej DNV GL.

Zgodnie z zielonym bilansem Södry za rok 2017, wskaźnik zgodności ekologicznej wyniósł w przypadku cięć rębnych i przedrębnych odpowiednio 95% i 98%. W kategorii ochrony gleby i wód cięcia rębne osiągnęły wskaźnik zgodności na poziomie 98%, i to mimo wyjątkowo wilgotnej jesieni i zimy. Dla porównania: jeszcze w roku 2010 wskaźnik ten wynosił 76%. W 2013 r. Södra wdrożyła do stosowania specjalny program minimalizowania szkód glebowych przy użytkowaniu rębnym. Od 2016 r. analogiczny program obowiązuje przy użytkowaniu przedrębnym.

Södra zrzesza ok. 51 tys. prywatnych właścicieli lasów. Należą do nich posiadłości leśne o łącznej powierzchni 2,5 mln ha. Członkowie Södry są także właścicielami koncernu leśno-drzewnego, w skład którego wchodzą trzy główne segmenty: Södra Skog (gospodarka leśna), Södra Cell (przemysł celulozowy) i Södra Wood (przemysł drzewny). Lasy członków Södry są certyfikowane wg standardów PEFC i FSC. Za rok 2016 Södra wypłaciła swoim członkom dywidendę w łącznej wysokości 602 mln SEK (265 mln zł).

Źródło: www.sodra.com

Opr.A.S.