Z zagranicy 10/2018

5 czerwca 2018 14:49 2018 Wersja do druku

Czechy
Wstrzymanie pozyskania drewna świeżego

Brandenburgia, Niemcy
Restrukturyzacja państwowego leśnictwa

Litwa
Ruszył portal internetowy VMU

Słowacja
Wyłączą lasy puszczańskie z użytkowania

Czechy
Wstrzymanie pozyskania drewna świeżego
Lasy Republiki Czeskiej (LČR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi, 22 marca 2018 r. wstrzymały do odwołania pozyskanie świeżego drewna świerkowego i sosnowego. W sierpniu ub. roku wichura powaliła w czeskich lasach państwowych 320 tys. m3 drzew, a październikowy orkan Grzegorz – aż 1,6 mln m3. Zimą doszło do tego 255 tys. m3 wiatrowałów i wiatrołomów, a w połowie marca – 550 tys. m3. Tym samym w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy masa drewna pohuraganowego w czeskich lasach państwowych przekroczyła 2,7 mln m3.

Zeszłoroczne porywiste wiatry, zimowe szkody od śniegu i huraganów oraz narastająca gradacja korników poskutkowały niekontrolowanym wzrostem ilości surowca drzewnego na czeskim rynku. Lokalni przedsiębiorcy nie są w stanie skonsumować takich ilości drewna.
Fot. LČR

W Czechach występują też poważne problemy z uprzątaniem, sprzedażą i przerobem ogromnych ilości drewna kornikowego. Jest to następstwo wyjątkowo dużego osłabienia drzewostanów świerkowych w ostatnich trzech latach wskutek suszy. Najtrudniejsza sytuacja panuje w północnej i środkowej części Moraw i na czeskim Śląsku. Przed rokiem 2015 uprzątano w czeskich lasach państwowych 1–2,5 mln m3 drewna kornikowego rocznie. W 2016 r. drewno poklęskowe stanowiło przeszło połowę całości pozyskania, które w LČR kształtowało się na poziomie 8,1 mln m3. W 2017 r. miąższość drewna poklęskowego w Czechach określono na 6 mln m3, co z kolei opowiada mniej więcej połowie rocznego pozyskania drewna iglastego w tym kraju.

Masa drewna poklęskowego przewyższa już potencjał przerobowy czeskiego przemysłu drzewnego. Nie pozostaje to bez wpływu na rynek drewna. Już od sierpnia 2017 r. w lasach LČR musiało być wyrabiane w ramach pozyskania drewna świerkowego i sosnowego niemalże wyłącznie drewno poklęskowe.

Klęskowa gradacja kornika kosztowała dyrektora generalnego LČR, Daniela Szóráda, utratę stanowiska. Odwołano go 11 maja, uznawszy, że nie dość aktywnie zwalczał gradację. Tymczasowym szefem LČR został Tomáš Pospíšil, dyrektor ds. gospodarki leśnej i wodnej. Daniel Szórád był dyrektorem generalnym LČR od kwietnia 2014 roku.
Źródło: https://lesycr.cz

Brandenburgia, Niemcy
Restrukturyzacja państwowego leśnictwa
Parlament Brandenburgi zobowiązał w grudniu 2017 r. Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Rolnictwa (MLUL), sprawujące w tym landzie pieczę nad resortem leśnictwa, do opracowaniaKoncepcji rozwoju kadr Gospodarstwa Krajowego „Lasy Brandenburgii” 2025+. Koncepcja ta ma bazować na trójfilarowym modelu leśnictwa państwowego, zakładającym jednoznaczny rozdział gospodarowania w lasach państwowych od nadzorowania lasów niepaństwowych i organizowania transferu wiedzy z nauki do praktyki leśnej. Osobnymi filarami mają w przyszłości być: Gospodarstwo Krajowe „Lasy Brandenburgii” (funkcje gospodarcze i kształcenie zawodowe), dział administracji leśnej w aparacie państwowym (funkcje z zakresu władztwa administracyjnego) i Krajowe Leśne Centrum Kompetencyjne w Eberswalde (badania i doświadczalnictwo). Projekt odpowiedniej ustawy o organizacji brandenburskiego leśnictwa państwowego ma być gotowy do końca pierwszej połowy 2018 roku. Pod auspicjami brandenburskiego resortu leśnictwa zostały utworzone odpowiednie zespoły robocze. W ich skład wchodzą głównie pracownicy lasów państwowych.
Obecnie Gospodarstwo Krajowe „Lasy Brandenburgii” składa się z 14 nadleśnictw gospodarujących w brandenburskich lasach państwowych (270 tys. ha) i aż z 30 nadleśnictw obsługujących lasy niepaństwowe (750 tys. ha). Jednostkami Lasów Brandenburgii są też wspomniane Krajowe Leśne Centrum Kompetencyjne w Eberswalde i Szkoła Prac Leśnych w Kunsterspring. Ta ostatnia ma po reformie pozostać w strukturze gospodarstwa. Docelowo zatrudnienie w Lasach Brandenburgii ma zostać zmniejszone z blisko 1500 do ok. 1020 pracowników.
Źródło: www.forstpraxis.de

Litwa
Ruszył portal internetowy VMU
Scentralizowane litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU), zarejestrowane jako przedsiębiorstwo państwowe 8 stycznia 2018 r., uruchomiło swój portal internetowy. W głównych sekcjach serwisu można znaleźć informacje o członkach siedmiosobowej rady nadzorczej przedsiębiorstwa (Valdyba), składzie zarządu i dyrekcji (Administracija) oraz o jednostkach regionalnych, czyli nadleśnictwach (Padaliniai). Zasadniczą część strony domowej portalu zajmują aktualności (Naujienos).

Tymczasowa siedziba centrali VMU mieści się w Kownie. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Środowiska, któremu podlega VMU, liczba nadleśnictw litewskich lasów państwowych (obecnie 42) ma zostać w ciągu roku zmniejszona do 26 jednostek. Ostateczną decyzję o strukturze przedsiębiorstwa podejmie jego rada nadzorcza.
Źródło: www.vivmu.lt

Słowacja
Wyłączą lasy puszczańskie z użytkowania
Leśnicy z przedsiębiorstwa państwowego Lasy Republiki Słowackiej (LSR) porozumieli się z ekologami z organizacji WWF Słowacja i stowarzyszenia obywatelskiego PRALES w sprawie całkowitego wyłączenia lasów o charakterze pierwotnym z użytkowania. Pozostawienie do spontanicznego rozwoju przeszło 2,2 tys. ha państwowych lasów puszczańskich, które nie zostały dotąd objęte całkowitą ochroną, będzie także istotnym wkładem Słowacji w realizację konwencji karpackiej. W rezultacie udział lasów wyłączonych z użytkowania w całkowitej powierzchni słowackich lasów o charakterze pierwotnym wrośnie do 94%.

Eksperci ze stowarzyszenia PRALES przeprowadzili w latach 2009–15 ogólnokrajową inwentaryzację najlepiej zachowanych lasów na Słowacji. Jako lasy o charakterze pierwotnym zidentyfikowali zbiorowiska leśne o łącznej powierzchni 10,6 tys. ha. Mniej więcej jedna trzecia tych lasów nie była jeszcze całkowicie wyłączona z użytkowania. Ekolodzy przygotowali więc propozycję objęcia stosowną ochroną reszty drzewostanów puszczańskich i przeprowadzili szereg negocjacji z państwowymi leśnikami, które doprowadziły do zawarcia porozumienia.

Na nasz koszt wyznaczymy w terenie skartowane obiekty i zapewnimy im ochronę. Jednocześnie publicznie obiecujemy, że nie będziemy tam wykonywać żadnych czynności gospodarczych – mówi Marian Staník, dyrektor generalny LSR. – WWF Słowacja docenia konstruktywne podejście przedstawicieli przedsiębiorstwa państwowego do negocjacji, a także ich zobowiązanie się do niepozyskiwania drewna w słowackich lasach puszczańskich, zidentyfikowanych przez organizacje ekologiczne – zapewnia Miroslava Plassmann, dyrektorka WWF Słowacja. – Puszcze są dla wielu organizmów swego rodzaju arkami Noego pośród morza mniej lub bardziej przekształconych lasów – dopowiada Marián Jasík, ekspert stowarzyszenia PRALES.
Źródło: www.lesy.sk

Opr.A.S.