Z zagranicy 5/2019

2 kwietnia 2019 09:45 2019 Wersja do druku

Szkocja, Wielka Brytania
Rządowa deklaracja leśna

Anglia, Wielka Brytania
Luka płacowa w państwowym leśnictwie

Niemcy
Rekordowo wysokie temperatury

Litwa
Pozytywny wynik centralizacji lasów państwowych

Chiny
Zalesienie wielkości Francji

Szkocja, Wielka Brytania
Rządowa deklaracja leśna

W ramach wsparcia projektu Bońskie Wyzwanie szkocki rząd zadeklarował: zalesienie do 2030 r. 165 tys. ha gruntów, zwiększenie do 2032 r. rocznej sekwestracji węgla o 10 mln ton ekwiwalentu CO2, zwiększenie do 2024/25 r. rocznego rozmiaru zalesień z 10 tys. do 15 tys. ha i regenerację od 3–5 tys. ha rodzimych zbiorowisk leśnych rocznie. Deklarację ratyfikowały Nicola Sturgeon, szefowa rządu Szkocji, i Bianca Jagger, ambasadorka Bońskiego Wyzwania z ramienia Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Mam nadzieję, że nasze wsparcie zmotywuje inne rządy do włączenia się w działania na rzecz restytucji lasów – mówi premier Nicola Sturgeon. – Szkocja jest pierwszym europejskim krajem, który przystąpił do Bońskiego Wyzwania – podkreśla Bianca Jagger. Celem globalnego projektu Bońskie Wyzwanie (ang. Bonn Challenge) jest regeneracja 150 mln ha wylesionych i zdegradowanych obszarów leśnych do 2020 r. i 350 mln ha takich obszarów do 2030 roku.

Źródło: www.scotland.forestry.gov.uk


Anglia, Wielka Brytania
Luka płacowa w państwowym leśnictwie

Centralny rząd westminsterski, pełniący także funkcję rządu Anglii, wprowadził w 2017 r. obowiązek sporządzania i publikowania przez podmioty, które zatrudniają 250 lub więcej pracowników, raportów rocznych o tzw. luce płacowej (ang. gender pay gap) – zróżnicowaniu wynagrodzenia ze względu na płeć. Wskaźnik ten określa różnicę między średnim wynagrodzeniem brutto na godzinę mężczyzn i kobiet.

Zgodnie z najnowszym raportem Komisji Leśnej Anglii, odpowiedzialnej za angielskie leśnictwo, w organizacji tej luka płacowa wynosi 6,3%: o tyle średnie wynagrodzenie mężczyzn jest większe od takiegoż wynagrodzenia kobiet. W całym personelu Komisji Leśnej udział kobiet wynosi 36%, a w obsadzie wyższych stanowisk – 18%.

Komisja Leśna Anglii pełni funkcję resortu leśnictwa w angielskiej administracji rządowej i zarazem zarządza – za pośrednictwem agencji wykonawczej Gospodarstwo Leśne Anglii – angielską państwową własnością leśną (214 tys. ha lasów). Finanse Komisji Leśnej Anglii są preliminowane w budżecie rządu westminsterskiego.

Źródło: www.gov.uk


Niemcy
Rekordowo wysokie temperatury

Tak ciepło jak w 2018 r. nie było w Niemczech w okresie od stycznia do października jeszcze nigdy, odkąd w tym kraju wykonywane są systematyczne pomiary temperatury, tj. od 1881 roku. Na zamieszczonej poniżej rycinie przedstawiono anomalie temperatury w Niemczech w okresie od stycznia do października w latach 1881–2018, przy czym za okres referencyjny przyjęto lata 1961–90. O ile w okresie referencyjnym średnia temperatura powietrza wynosiła 9,4°C, o tyle w 2018 r. było to 11,6°C.


Źródło: www.forstpraxis.de


Litwa
Pozytywny wynik centralizacji lasów państwowych

Litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU), powstałe w styczniu 2018 r. w wyniku połączenia 42 uprzednio samodzielnych nadleśnictw w jedno przedsiębiorstwo państwowe, uzyskało w pierwszym roku swojego działania wyniki przekraczające oczekiwania. Wg wstępnych danych przychody ze sprzedaży drewna wzrosły w 2018 r. o 14% i osiągnęły poziom 176 mln euro przy wolumenie masowym wynoszącym 3,4 mln m3.

Jednym z największych wyzwań w 2018 r. było znalezienie menedżerów i specjalistów o kompetencjach, których wymaga prowadzenie dużej firmy – przyznaje Marius Pulkauninkas, dyrektor VMU. Jednym z podstawowych założeń przedsiębiorstwa jest transparentność działania.

Pod koniec grudnia 2018 r. VMU podpisało ze związkami zawodowymi nowy układ zbiorowy pracy. Zapewnia on pracownikom przedsiębiorstwa wzrost łącznej rocznej wysokości świadczeń płacowych i pozapłacowych o przeszło 1,8 mln euro. – Dołożymy wszelkich starań, aby pracownicy rzeczywiście odczuli podwyżkę wynagrodzeń, którą im obiecano w związku z reformą państwowej gospodarki leśnej – zapewnia Inga Ruginienė, przewodnicząca wspólnej reprezentacji związków zawodowych, działających w VMU.

VMU zarządza lasami o powierzchni 1,09 mln ha. Obecnie składa się z 26 nadleśnictw. Zatrudnia ok. 3,2 tys. pracowników. W IV kwartale 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto kształtowało się w VMU następująco: dyrektor – 6559 euro; zastępca dyrektora – 5471 euro; nadleśniczy – 2434 euro; leśniczy – 1218 euro; podleśniczy – 967 euro; gajowy – 803 euro; stały robotnik leśny – 852. Źródło: www.am.lrv.lt; www.vivmu.lt


Chiny
Zalesienie wielkości Francji

Wyżyna Tybetańska jest obszarem realizacji największego na świecie projektu zalesieniowego. Celem tego przedsięwzięcia jest zarówno przeciwdziałanie pustynnieniu, jak i ochrona klimatu. Dzięki dotychczasowym zalesieniom na Wyżynie Tybetańskiej lesistość Chin wzrosła o przeszło 4%. Jednak aby utrzymać osiągnięty poziom lesistości (15%), Chiny muszą w ciągu następnych 15 lat zalesiać rocznie 5,6 mln ha gruntów.

Źródło: www.forstpraxis.de