Z zagranicy 21/2019

29 listopada 2019 14:24 2019 Wersja do druku

Anglia, Wielka Brytania
Transparentność państwowych wydatków leśnych

Szwecja
Outsourcing finansowości Agencji Leśnej

Turyngia, Niemcy
Centralizacja wpływu faktur w lasach państwowych

Słowacja
Leśnicy i pszczelarze deklarują współpracę

Francja
Prace nad modernizacją leśnictwa publicznego

Szwajcaria
Aplikacja do promowania gatunków przyszłościowych


Anglia, Wielka Brytania
Transparentność państwowych wydatków leśnych

Komisja Leśna Anglii sukcesywnie publikuje wszystkie otrzymane faktury, które zostały wystawione na kwotę wyższą niż 25 tys. funtów szterlingów (ok. 119 tys. zł). Faktury te dokumentują wydatki nie tylko samej Komisji Leśnej Anglii, lecz również dwóch innych jednostek – agencji Badania Leśne i agencji Gospodarka Leśna Anglii.

Komisja Leśna Anglii jest pozaministerialnym organem angielskiej administracji rządowej, pełniącym funkcję resortu leśnictwa. Gospodarka Leśna Anglii (do 31 marca 2019 r. działająca pod nazwą Gospodarstwo Leśne Anglii) zarządza, jako agencja wykonawcza komisji, angielską państwową własnością leśną (214 tys. ha lasów). Lasy państwowe stanowią ok. 20% wszystkich lasów Anglii. Finanse Komisji Leśnej Anglii są preliminowane w budżecie centralnego rządu westminsterskiego, będącego zarazem rządem Anglii.

Źródło: www.gov.uk


Szwajcaria
Aplikacja do promowania gatunków przyszłościowych

Dwie szwajcarskie instytucje – Federalny Urząd ds. Środowiska (BAFU) i Federalny Instytut Badań nad Lasem, Śniegiem i Krajobrazem (WSL) – stworzyły aplikację do promowania w odnowieniu lasu gatunków drzew, które w danym miejscu Szwajcarii są gatunkami przyszłościowymi z punktu widzenia zmiany klimatu. Aplikacja bazuje na danych zgromadzonych w ramach programu badawczego „Las i zmiana klimatu”, zrealizowanego w latach 2009–18. Celem programu było stworzenie siedliskowych podstaw hodowli lasu w warunkach zmiany klimatu. Aplikacja zawiera przede wszystkim wskazówki co do pielęgnowania odnowień naturalnych i wykonywania odnowień sztucznych. Wyniki badań wskazują na to, że w Szwajcarii pod koniec XXI w. piętra roślinności przesuną się w górę o 500–700 m. Na dużych powierzchniach lasy iglaste i mieszane ustąpią lasom liściastym.

Źródło: www.forstpraxis.de


Szwecja
Outsourcing finansowości Agencji Leśnej

Agencja Leśna, której podstawowym zadaniem jest nadzorowanie wykonywania ustawy o lasach na całym obszarze Szwecji, zawarła ze szwedzkim Krajowym Centrum Usługowym umowę o prowadzenie swojej finansowości przez ten ośrodek, począwszy od wiosny 2020 roku. Transakcja przewiduje również przejęcie przez niego 12 pracowników agencji.

Oprócz nadzoru nad gospodarką leśną w zakres działalności Agencji Leśnej wchodzi także administrowanie funduszami subsydiów dla prywatnych właścicieli lasów. Ponadto instytucja ta zajmuje się doradztwem fachowym i pełni funkcję urzędu statystycznego, odpowiedzialnego za trzy działy statystyki leśnictwa (produkcja, zatrudnienie i aspekty ekologiczno-społeczne). W Agencji Leśnej lista płac obejmuje ok. 900 pozycji, a wolumen obrotu fakturami sięga 80 tys. szt.

Źródło: www.skogsstyrelsen.se;

www.statenssc.se


Turyngia, Niemcy
Centralizacja wpływu faktur w lasach państwowych

Przedsiębiorstwo Lasy Turyngii, zarządzające lasami państwowymi tego landu, wprowadziło 1 września 2019 r. nowy elektroniczny system zarządzania dokumentami. Jedną z podstawowych zmian jest centralizacja wpływu faktur. Wszystkie dokumenty służące za podstawę do rozliczeń z jednostkami Lasów Turyngii przesyłane są pod jednym adresem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Działające w formie przedsiębiorstwa państwowego Lasy Turyngii mają w swojej pieczy 200 tys. ha lasów. Pełnią również określone funkcje z zakresu władz-twa administracyjnego nad lasami prywatnymi i samorządowymi (zadania delegowane do przedsiębiorstwa przez land). Przeszło 40% załogi przedsiębiorstwa stanowią robotnicy leśni.

Źródło: www.thueringenforst.de


Słowacja
Leśnicy i pszczelarze deklarują współpracę
Fot. www.fotolia.pl

Lasy Republiki Słowackiej (LSR), zarządzające słowackimi lasami państwowymi, i Słowacki Związek Pszczelarzy podpisały w lipcu 2019 r. deklarację o współpracy przy stymulowaniu powrotu pszczół do środowiska leśnego. Dokument podpisano w obecności Gabrieli Matečnej, szefowej słowackiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pszczelarstwo wywodzi się od bartnictwa: pszczoły pochodzą z lasu. – Dla nas to wielka pomoc. Pszczoły powrócą do swojego naturalnego środowiska. W lesie mają dosłownie pełny bufet: ponad 120 gatunków roślin o wielkiej różnorodności pyłku, którego te owady potrzebują – skomentował podpisanie deklaracji Milan Rusnák, przewodniczący Słowackiego Związku Pszczelarzy.

LSR działają w formie przedsiębiorstwa państwowego. W swojej pieczy mają blisko 900 tys. ha lasów, czyli ok. 45% wszystkich lasów na Słowacji. Zatrudniają przeszło 3500 osób, w tym ok. 1300 pracowników na stanowiskach robotniczych. Składają się z 23 regionalnych gospodarstw leśnych i Zakładu Techniki Leśnej, produkującego i serwisującego sprzęt leśny.

Źródło: www.lesy.sk


Francja
Prace nad modernizacją leśnictwa publicznego

Francuski rząd analizuje raport o działalności Krajowego Urzędu ds. Lasów (ONF), przygotowany wspólnie przez Generalny Inspektorat Administracji, Generalny Inspektorat Finansów, Generalną Radę Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju oraz Generalną Radę Wyżywienia, Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Raport ten zawiera również propozycje kierunków dalszego rozwoju ONF. Generalne zalecenie raportu to utrzymanie zasady sprawowania pieczy nad lasami państwowymi i samorządowymi przez jeden podmiot – właśnie ONF. Jednak powinien on w większym stopniu spełniać oczekiwania samorządów, a w szczególności udzielać im pełnej informacji gospodarczej i dbać o transparentność kosztów swojej działalności. Dalsze zalecenia raportu obejmują modernizację systemu informatycznego, gruntowną cyfryzację procesów gospodarki leśnej, reformę polityki kadrowej i ładu korporacyjnego ONF oraz zdefiniowanie na nowo relacji między zarządcą lasów a samorządami i państwem.

We Francji metropolitalnej ONF sprawuje zarząd nad 1,7 mln ha lasów państwowych i zarazem ma pod swoją opieką 2,9 mln ha lasów samorządowych, która odbywa się na podstawie karty lasów samorządowych – umowy zawieranej z francuską Krajową Federacją Gmin Leśnych (FNCOFOR). Na opiekę nad lasami samorządowymi ONF otrzymuje dotacje z funduszów publicznych. W lasach państwowych Francji metropolitalnej etat cięć wynosi ok. 6 mln m3 drewna, w lasach samorządowych – ok. 8 mln m3.

W 2018 r. przychody ONF osiągnęły poziom 862 mln euro. Przy tym sprzedaż drewna z lasów państwowych i dotacje na opiekę nad lasami samorządowymi stanowiły odpowiednio 32,5 i 25,0% obrotów. Siłą rzeczy ONF nie należy więc do grupy samofinansujących się gospodarstw leśnych. We wszystkich jednostkach ONF (we Francji metropolitalnej i departamentach zamorskich) pracowało w 2018 r. w sumie ok. 9,2 tys. osób.

Źródło: agriculture.gouv.fr ; www.onf.fr

Opr. A.S.