Z zagranicy 22/2019

29 listopada 2019 14:25 2019 Wersja do druku

Niemcy

Wyniki inwentaryzacji zasobów węgla w lasach

Litwa
Sprzedaż państwowego drewna na drugą połowę 2019 roku

Finlandia
Modelowe obszary gospodarki przerębowej


Niemcy
Wyniki inwentaryzacji zasobów węgla w lasach

Zespół pomiarowy w czasie inwentaryzacji lasu Fot. Christina Waitkus/TI

Specjaliści z niemieckiego Federalnego Instytutu Badawczego im. Johanna Heinricha von Thünen (TI), sekcji ekosystemów leśnych, przedstawili latem 2019 r. rezultaty analizy wyników inwentaryzacji zasobów węgla w lasach Niemiec, przeprowadzonej w 2017 roku. Zgodnie z informacjami TI w żywej biomasie niemieckich lasów zakumulowanych jest 1,23 mld t węgla. Do tego dochodzi 33,6 mln t węgla związanego w drewnie martwym. Zasoby węgla na 1 ha sięgają 113,7 t. Obecnie zapas niemieckich drzewostanów wynosi 3,9 mld m3.

W ostatnim czasie pochłaniały one z atmosfery 62 mln t CO2 rocznie. Najliczniej występują w lasach Niemiec takie gatunki drzew jak świerk (25%), sosna (23%), buk (16%) i dąb (10%). Powierzchniowy stosunek liściastych do iglastych gatunków drzew kształtuje się jak 45% do 55%.

Osobna inwentaryzacja zasobów węgla, mająca charakter „małej wielkoobszarówki”, jest w Niemczech wykonywana między wielkoobszarowymi inwentaryzacjami stanu lasu, przeprowadzanymi w cyklu 10-letnim.

Źródło: www.forstpraxis.de


Litwa
Sprzedaż państwowego drewna na drugą połowę 2019 roku

Spółka Baltpool, operator litewskiego państwowego Elektronicznego Systemu Sprzedaży Drewna (EMPS), ogłosiła 24 lipca 2019 r. wyniki aukcji surowca drzewnego oferowanego przez litewskie Państwowe Gospodarstwo Leśne (VMU) do sprzedaży w ramach umów obejmujących drugie półrocze br. Aukcje te trwały od 18 do 23 lipca. Nabywców znalazło 75% oferty sprzedaży drewna okrągłego, której łączny wolumen wynosił 811 tys. m3. To oznacza znaczy spadek zainteresowania drewnem VMU w stosunku do poziomu z aukcji odnoszących się do pierwszej połowy 2019 r., które odbyły się pod koniec ub. roku. Wtedy bowiem nabywców znalazło 99,8% oferty sprzedaży drewna VMU. W związku z tym VMU od razu zapowiedziało ponowne aukcje niesprzedanego surowca drzewnego z zastosowaniem niższych cen otwarcia.

Na drugą połowę 2019 r. oferta VMU była ilościowo o 20% większa niż na pierwszą, ale rozmiar sprzedaży spadł o 10%. Liczba uczestników aukcji (196) była o 19% mniejsza niż pół roku temu. Mogli oni tym razem oferować cenę o 20% niższą od ceny otwarcia (na wcześniejszych aukcjach limit wynosił 10%). W cenie niższej od ceny otwarcia zostało nabyte aż 62% sprzedanego drewna (na aukcjach sprzed pół roku odsetek ten wynosił 20%). Podmioty litewskie kupiły 94% drewna.

Fot. www.adobestock.com

Uzyskana przez VMU średnioważona cena drewna wszystkich grup sortymentów wyniosła 40,77 euro/m3 (ok. 175 zł). To oznacza spadek o 22% w stosunku do poziomu z aukcji odnoszących się do pierwszej połowy 2019 roku. Średnioważona cena 1 m3 drewna poszczególnych głównych grup sortymentów kształtowała się następująco: drewno tartaczne 64,91 euro (spadek o 18% w stosunku do aukcji sprzed pół roku); krótkie drewno liściaste twarde 153,30 euro (-10%); drewno opakowaniowe 39,25 euro (-21%); papierówka 34,82 euro (-30%); drewno opałowe 23,69 euro (-29%); drewno na płyty 21,38 euro (-36%); pozostałości zrębowe 15,61 euro (-31%).

Największym popytem cieszyło się drewno tartaczne (sprzedano 98,5% oferty). Jednak uzyskane przez VMU ceny sosnowego i świerkowego drewna tartacznego zmniejszyły się odpowiednio o 14% i 12% w stosunku do wyników aukcji sprzed pół roku. Cena brzozowego drewna tartacznego spadła o 29%. Popyt na papierówkę iglastą, która na Litwie nie jest przetwarzana i w większości trafia na eksport, zależy od cen i sytuacji na rynku zagranicznym. Mimo możliwości kupna tego surowca w cenie o 40% niższej niż w przypadku aukcji sprzed pół roku, uczestnicy aukcji lipcowych nabyli jedynie 12% oferowanej papierówki sosnowej i świerkowej.

VMU sprzedaje drewno głównie elektronicznie za pośrednictwem systemu EMPS w ramach półrocznych aukcji ograniczonych (ok. 90% całkowitego wolumenu sprzedaży) i bieżących aukcji otwartych (ok. 3%). Wszystkie aukcje przeprowa-dzane są na platformie internetowej Litewska Giełda Energetyczna, której administratorem jest wspomniana już spółka akcyjna Baltpool.

Jej udziałowcami są duże firmy energetyczne, kontrolowane przez państwo litewskie.

Uzyskiwana przez VMU na bieżących aukcjach elektronicznych średnia cena 1 m3 drewna zmniejszyła się w ostatnich sześciu miesiącach z 48,07 euro (ok. 206 zł) do 37,15 euro (ok. 159 zł). Spadek popytu na litewskie drewno państwowe Litwini tłumaczą nasyceniem rynku drzewnego w związku z intensywnymi cięciami sanitarnymi

w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce i na Białorusi.

Źródło: www.vivmu.lt; www.baltpool.eu

 


Finlandia
Modelowe obszary gospodarki przerębowej

Gospodarstwo Leśne Metsähallitusa (MM Oy), zarządzające lasami państwowymi Finlandii, ustanowiło w nich trzy modelowe obszary przerębowego zagospodarowania lasu. – Na arenie publicznej dużo dyskutuje się o różnych koncepcjach gospodarki leśnej. MM Oy stara się torować nowe drogi w dziedzinie użytkowania zasobów naturalnych. Dlatego chcemy rozciągnąć przerębowy sposób zagospodarowania lasu na rozległe obszary, nawet jeśli warunki tam panujące stanowią wyzwanie dla tej praktyki. Próba ta jest także częścią programu klimatycznego Metsähallitusa – wyjaśnia Jussi Kumpula, dyrektor zarządzający MM Oy.

Tereny leśne wybrane na obszary modelowe reprezentują typowe pod względem struktury i siedlisk państwowe lasy gospodarcze (wielofunkcyjne) w Finlandii. Oprócz tradycyjnych elementów taksacyjnych monitoring na obszarach modelowych, zaplanowany na 30 lat, obejmie pochłanianie i akumulację CO2. Sprawozdania z obserwacji mają być sporządzane nie rzadziej niż co pięć lat. MM Oy zamierza włączyć w realizację projektu fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Luke), Uniwersytet Helsiński, Uniwersytet Wschodniej Finlandii i firmę Metsäteho – leśną spółkę badawczo-rozwojową, której udziałowcami są czołowe przedsiębiorstwa fińskiej branży leśno-drzewnej.

MM Oy ma w swojej pieczy 3,5 mln ha lasów produkcyjnych. Działa w formie spółki akcyjnej. W 2018 r. zatrudniało 669 pracowników, w tym 421 osób na stanowiskach nierobotniczych. MM Oy wchodzi w skład państwowego gospodarstwa parkowo-leśnego Metsähallitus.

Źródło: www.metsa.fi
Opr. A.S.