Z zagranicy 4/2020

15 kwietnia 2020 11:26 2020 Wersja do druku

Finlandia
Zasoby leśne

Austria
Regres porostów nadrzewnych

Białoruś
Branża leśno-drzewna w skrócie

Szwecja
Certyfikacja leśna i wyłączanie lasów z użytkowania

Rumunia
Skarga do Komisji Europejskiej na destrukcję lasów

Finlandia
Zasoby leśne

Zgodnie z najnowszymi informacjami fińskiego Instytutu Zasobów Naturalnych (Luke), zapas fińskich lasów produkcyjnych (o przeciętnym przyroście rocznym co najmniej 1 m3/ha) i niskoprodukcyjnych (0,1–1 m3/ha) sięga w sumie 2,5 mld m3, a przyrost roczny tychże lasów – 108 mln m3. W stosunku do wyników inwentaryzacji przeprowadzonej pięć lat temu zapas zwiększył się o 120 mln m3, a przyrost roczny – o 2,4 mln m3. W samej kategorii lasów produkcyjnych średnia zasobność wynosi 119 m3/ha, średni przyrost roczny – 5,2 m3/ha.

Lasy i leśne nieprodukcyjne użytki ekologiczne zajmują w Finlandii powierzchnię 26,2 mln ha, co stanowi 86% fińskiej powierzchni lądowej. Powierzchnia samych lasów (produkcyjnych i niskoprodukcyjnych) stanowi 75% całkowitej powierzchni lądowej. Udział lasów produkcyjnych w pełnym areale leśnym wynosi 77%. Lasy niskoprodukcyjne i leśne nieprodukcyjne użytki ekologiczne stanowią odpowiednio 10% i 12% powierzchni leśnej. Pozostały 1% to grunty związane z gospodarką leśną. Powierzchnia lasów dostępnych do produkcji drewna sięga 18,4 mln ha.

Największy udział w zapasie fińskich lasów mają sosna (50%) i świerk (30%). Udział gatunków drzew liściastych nie przekracza 20%. Na 8,8 mln ha fińskiej powierzchni leśnej występują torfowiska. Na południu zajmują one 1/5, na północy – aż 40% powierzchni leśnej. 53% torfowisk zostało w przeszłości zmeliorowanych.

Przeszło połowa powierzchni leśnej Finlandii należy do osób fizycznych. Państwo posiada 35%, firmy – 7%, samorządy i pozostałe organizacje – 6%. Na południu Finlandii osoby fizyczne są właścicielami 72% powierzchni leśnej, na północy dominuje własność państwowa (57%). Na lasy prywatne przypada 64% całości zapasu, na lasy państwowe – 21%. W 2018 r. całkowity ubytek zasobów drzewnych (rozmiar pozyskania drewna powiększony o masę pozostałości pozrębowych i drewna martwego) sięgnął 94 mln m3.

Źródło: www.luke.fi


Austria
Regres porostów nadrzewnych
Cladonia digitata
Fot. Roman Turk

Wyniki długoletnich badań prowadzonych w Austriackich Lasach Związkowych (ÖBf), które zarządzają lasami państwowymi Republiki Austrii, dowodzą, że w ciągu ostatnich 25 lat znacznie zmniejszyła się liczebność rodzimych porostów nadrzewnych. Ich różnorodność spadła o 20%, a skład gatunkowy zmienił się na korzyść gatunków azotolubnych. Porosty są organizmami bardzo wrażliwymi na zmiany w środowisku i silnie reagują na depozycję azotu z atmosfery. W latach 80. XX w. zasoby porostów znacznie się skurczyły wskutek kwaśnych deszczów. – Porosty są często zwiastunami gruntowniejszych przeobrażeń ekosystemów – ostrzega Rudolf Freidhager, członek zarządu ÖBf.

Źródło: www.bundesforste.at


Białoruś
Branża leśno-drzewna w skrócie

Fot. www.stock.adobe.com

Lesistość Białorusi sięga 39,8%. Zasobność białoruskich lasów, które niemal w całości są certyfikowane wg standardów FSC lub PEFC, wynosi przeciętnie 207 m3/ha. W 2018 r. Białorusini pozyskali 28,6 mln m3 drewna. Przychody całej branży leśno-drzewnej w 2019 r. są szacowne na 1,05 mld rubli białoruskich (ok. 1,98 mld zł), zysk

netto – na 40,9 mln rubli (ok. 77,1 mln zł). Przeciętne wynagrodzenie w tej branży ma się obecnie kształtować na poziomie 1016 rubli (ok. 1,9 tys. zł).

Źródło: www.eng.belta.by


Szwecja
Certyfikacja leśna i wyłączanie lasów z użytkowania

Zgodnie z informacjami Agencji Leśnej, która nadzoruje gospodarkę leśną w Szwecji, w 2018 r. certyfikacją leśną w systemach FSC i PEFC było w tym kraju objętych 14,8 mln ha lasów produkcyjnych. To oznacza wzrost o 3% w stosunku do 2016 roku. Z kolei powierzchnia lasów produkcyjnych dobrowolnie wyłączonych przez ich właścicieli z użytkowania ze względów przyrodniczych wynosiła w 2018 r. 1,2 mln ha. To również oznacza 3-procentowy wzrost w stosunku do 2016 roku.

Powierzchnia lasów certyfikowanych stanowiła 63% wszystkich lasów produkcyjnych w Szwecji. W grupie właścicieli indywidualnych (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku i firmy niebędące spółkami kapitałowymi) odsetek lasów certyfikowanych wynosił 32%. Właściciele lasów certyfikowanych wyłączyli z użytkowania 6,8% swoich drzewostanów produkcyjnych, a właściciele leśnych obszarów niecertyfikowanych – 2,3%. W sumie powierzchnia lasów produkcyjnych dobrowolnie wyłączonych z użytkowania ze względów przyrodniczych stanowiła w 2018 r. 5,1% wszystkich szwedzkich lasów produkcyjnych. Na właścicieli indywidualnych i posiadaczy lasów certyfikowanych przypadało odpowiednio 38% i 83% całkowitej powierzchni lasów wyłączonych z użytkowania.

Źródło: www.skogsstyrelsen.se


Rumunia
Skarga do Komisji Europejskiej na destrukcję lasów

Obecnie szacuje się, że w Rumunii zachowało się od 100 tys. do 200 tys. ha lasów o charakterze pierwotnym. We wczesnych latach 90. XX w. powierzchnia takich lasów sięgała jednak jeszcze 1 mln ha. Powodem tego alarmującego regresu ma być destrukcyjny rozmiar pozyskania drewna, prowadzonego również na obszarach chronionych. Dlatego rumuńskie organizacje pozarządowe wniosły do Komisji Europejskiej skargę o umyślną destrukcję obszarów chronionych w Ru-muni przez ostatnie 12 lat. Wg ekologów rzeczywiste roczne pozyskanie drewna w rumuńskich lasach osiągnęło poziom 38 mln m3, czyli ilość niemal dwu-krotnie przekraczającą etat cięć i znacznie większą od danych oficjalnie wykazywanych przez władze Rumunii.

Źródło: www.fern.org
Opr. A.S.