Z zagranicy 5/2020

15 kwietnia 2020 11:47 2020 Wersja do druku

Szwecja
Niewłaściwy stan chronionych lasów produkcyjnych

Łotwa
Maszyny leśne a przepływ wody gruntowej

Litwa
Nowy dyrektor litewskich lasów państwowych

Hesja, Niemcy
Leśnicy miejscy jeżdżą rowerami elektrycznymi


Szwecja
Niewłaściwy stan chronionych lasów produkcyjnych

Więcej niż połowa lasów produkcyjnych o ograniczonym użytkowaniu, oficjalnie uznawanych przez Agencję Leśną za obiekty chronione przyrodniczo, wykazuje niewłaściwy stan ochrony. Co trzeciemu obiektowi chronionemu zagraża utrata wartości przyrodniczych, o ile w ciągu najbliższych pięciu lat nie zostaną podjęte niezbędne działania. Wskazują na to wyniki inwentaryzacji przeszło 12,6 tys. obiektów w różnych zakątkach Szwecji, przeprowadzonej w 2018 r. przez Agencję.


Ochrona przyrody w szwedzkich lasach prywatnych często nie jest należyta
Fot. www.stock.adobe.com (3)

Inwentaryzacja pokazuje czarno na białym, że na wielu powierzchniach obowiązki ochronne są w poważnym stopniu zaniedbywane – mówi Emma Liljewall, specjalistka ds. ochrony obszarowej w Agencji. Nadzorowany przez Agencję Leśną system obszarowej ochrony przyrody w prywatnych lasach produkcyjnych obejmuje dwie jej formy: ochronę siedlisk i kontraktową ochronę przyrody. W sumie Agencja ustanowiła w Szwecji ponad 13,5 tys. obiektów obszarowej ochrony przyrody, zajmujących łącznie powierzchnię blisko 72 tys. ha. Prywatni właściciele lasów otrzymują rekompensaty z tytułu utrzymywania tych obiektów na swoich gruntach.

Agencja Leśna, podlegająca Ministerstwu Przedsiębiorczości i Innowacji, monitoruje wykonywanie ustawy o lasach na całym obszarze Szwecji, administruje funduszami subsydiów dla prywatnych właścicieli lasów, zajmuje się doradztwem fachowym i pełni funkcję urzędu statystycznego, odpowiedzialnego za trzy działy statystyki leśnictwa (produkcja, zatrudnienie oraz aspekty ekologiczne i społeczne).

Źródło: www.skogsstyrelsen.se


Łotwa
Maszyny leśne a przepływ wody gruntowej

Łotewskie Lasy Państwowe (LVM), zarządzające blisko połową wszystkich lasów Łotwy, przeprowadziły we współpracy z Łotewskim Państwowym Instytutem Badawczym Leśnictwa „Silava” badania z zakresu wpływu maszyn leśnych na przepływ wody gruntowej. Podstawowym celem badań było ustalenie, czy użytkowanie maszyn leśnych zmienia przepływ wody gruntowej do tego stopnia, że odbija się to na przyroście drzew. Naukowcy przez 12 miesięcy monitorowali współczynnik filtracji na szlakach operacyjnych i w drzewostanie. Badania prowadzono na siedliskach szczególnie narażonych na destrukcję gleby.


Wyniki pomiarów dowiodły, że w drzewostanach trzebieżowych gęstość gleby wzdłuż szlaków operacyjnych wzrosła przeciętnie w zakresie od 10 do 27%. Przy tym wzrost gęstości gleb piaszczystych mieścił się w granicach od 18 do 54%, a wzrost gęstości gleb o większym udziale frakcji gliniastej – w granicach od 16 do 63%. Niemniej jednak wstępne wyniki badań nie wykazały, że takie zagęszczenie gleby wpływa niekorzystnie na przepływ wody gruntowej po bokach szlaków zrywkowych.

Natomiast zagęszczenie koryta rowów wzdłuż dróg leśnych wpływa na dynamikę wahań poziomu wody gruntowej po opadach. W miejscach, w których pojazdy zrywające drewno przejeżdżają przez rowy, zaobserwowano okresy szybszego wzrostu i wolniejszego spadku poziomu wody niż w przypadku powierzchni kontrolnych. Współczynnik filtracji gleby zagęszczonej może się jednak poprawić w wyniku cyklicznego procesu jej zamarzania i rozmarzania. Określenie parametrów dynamiki restytucji filtracji wody w glebie zagęszczonej wymaga badań długookresowych.

Łotewskie Lasy Państwowe mają w swojej pieczy 1,39 mln ha lasów. Działają w formie niegiełdowej spółki akcyjnej. Pozyskują rocznie ok. 6 mln m3 drewna przy przyroście rocznym sięgającym 12 mln m3.

Źródło: www.lvm.lv


Litwa
Nowy dyrektor litewskich lasów państwowych

Valdas Kaubrė wygrał konkurs na stanowisko dyrektora litewskiego Państwowego Gospodarstwa Leśnego (VMU). Nowy szef litewskich leśników państwowych ma 40 lat. Jest absolwentem Litewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Norejkiszkach pod Kownem, gdzie ukończył studia magisterskie z zakresu leśnictwa. Ostatnio był zastępcą dyrektora VMU odpowiedzialnym za pozyskanie i sprzedaż drewna. Wcześniej zajmował stanowisko nadleśniczego nadleśnictwa Poniewież. Przed rokiem 2014 pełnił kierownicze funkcje w niepaństwowych firmach leśnych (Stora Enso Miškas, Domše Miškas, Domše Lietuva).

VMU działa w formie przedsiębiorstwa państwowego. Zarządza lasami państwowymi o powierzchni ok. 1 mln ha, co stanowi niespełna połowę całkowitej powierzchni leśnej Litwy. Pozyskanie drewna w lasach VMU wynosi ok. 3,3 mln m3.

Źródło: www.am.lrv.lt


Hesja, Niemcy
Leśnicy miejscy jeżdżą rowerami elektrycznymi

Od niedawna leśniczowie lasów miejskich w Wiesbaden poruszają się po swoich leśnictwach głównie służbowymi rowerami elektrycznymi. Są to modele standardowe, bez specjalnego wyposażenia leśnego. Pomysł przesiadki na rowery wyszedł od samych leśniczych. Urząd miejski sfinansował zakup. Jeden egzemplarz kosztował blisko 2,5 tys. euro (ok. 10,7 tys. zł). Z samochodów leśniczowie korzystają tylko wtedy, gdy mają do pokonania odległość przekraczającą 15 km.

Źródło: www.jagderleben.de
Opr. A.S.