Z zagranicy 9/2020

4 czerwca 2020 14:16 2020 Wersja do druku

Finlandia
Ekonomiczne znaczenie parków narodowych

Niemcy
Ekolodzy chcą więcej lasów naturalnych

Europa
Postulują postawienie na renaturalizację

Czechy
Dzierżawa łowisk w lasach państwowych

Stany Zjednoczone
Wzrost sprzedaży drewna z lasów federalnych

Finlandia
Ekonomiczne znaczenie parków narodowych

W 40 fińskich parkach narodowych zanotowano w 2019 r. łącznie ok. 3,22 mln pobytów, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do roku wcześniejszego. Rozmiar korzyści ekonomicznych, które pobyty te przyniosły lokalnym społecznościom, wzrósł o 3,7%. Wydatki ponoszone przez wycieczkowiczów w związku z ich pobytem w parkach narodowych skutkowały po stronie lokalnych społeczności przychodami przekraczającymi 219 mln euro. Tendencja wzrostowa w kształtowaniu się społecznej wartości dodanej w fińskich parkach narodowych utrzymuje się od 15 lat.


Park narodowy Hossa w Finlandii, rzeka przepływająca kanionem przez las borealny
Fot. www.stock.adobe.com (3)

Dla ubiegłorocznej poprawy sytuacji ekonomicznej fińskich parków narodowych nie bez znaczenia było przyznanie jednostce Parki i Dzika Przyroda Finlandia (P&WF) dodatkowych środków finansowych z budżetu. Jednostka ta zarządza nie tylko parkami narodowymi (łączna powierzchnia przeszło 1 mln ha), lecz również rezerwatami przyrody, obszarami wolnej przyrody i tysiącami obiektów fińskiego dziedzictwa kulturowego. Dotychczas łączny fundusz P&WF kształtował się na poziomie przeszło 60 mln euro, przy czym z budżetu państwa pochodziło blisko 45 mln euro. Źródło: www.metsa.fi


Niemcy
Ekolodzy chcą więcej lasów naturalnych

W kontekście przygotowywania nowej unijnej strategii leśnej, mającej obowiązywać przez następnych dziesięć lat, Związek Ochrony Przyrody w Niemczech (NABU) postuluje przywiązanie większej wagi w UE do roli lasu w ochronie klimatu i różnorodności gatunkowej. – Lasy o charakterze naturalnym należą do naszych głównych sprzymierzeńców w walce z kryzysem klimatycznym. Takie lasy akumulują węgiel, buforują ekstremalne upały i ulewy. Musimy wzmocnić te zdolności, tak aby nasze lasy mogły sprostać zmianie klimatu – mówi Jörg-Andreas Krüger, przewodniczący NABU. Ocieplenie klimatu i intensywna gospodarka leśna wywierają coraz większą presję na lasy. W samych Niemczech silnie uszkodzonych jest 180 tys. ha drzewostanów. Masa owadów w niemieckich lasach zmniejszyła się w okresie 2008–17 o 41%, a różnorodność gatunkowa – o 36%.


NABU uważa, że kluczowe znaczenie ma teraz to, żeby UE oparła się pokusie postawienia na plantacyjne uprawy leśne o skróconym cyklu produkcji drewna. – O wiele ważniejsza jest dziś przebudowa naszych istniejących drzewostanów w kierunku wykazujących większą rezyliencję klimatyczną lasów mieszanych, magazynujących węgiel i wodę. W żadnym razie nie wolno pod pozorem ochrony klimatu zwiększać pozyskania drewna – twierdzi Jörg-Andreas Krüger. NABU postuluje także ograniczenie energetycznego użytkowania drewna (obecnie w Niemczech ponad 60% pozyskiwanego drewna liściastego ląduje w piecach). Surowiec drzewny powinien być w miarę możliwości użytkowany w sposób kaskadowy: wpierw jako materiał konstrukcyjny, później jako tworzywo mebli i dopiero na końcu jako źródło energii. Źródło: www.forstpraxis.de


Europa
Postulują postawienie na renaturalizację

Przyjęta w 2011 r. unijna strategia ochrony bioróżnorodności w okresie do 2020 r. zakładała restytucję co najmniej 15% zdegradowanych ekosystemów. Jednak sprawozdanie międzyokresowe wykazało w 2015 r., że na drodze do osiągnięcia tego celu nie został poczyniony istotny postęp. Dlatego eksperci z sześciu instytucji – Niemieckiego Centrum Zintegrowanych Badań nad Bioróżnorodnością (iDiv), Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze, Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) oraz organizacji WWF, BirdLife i Rewilding Europe – postulują, żeby w nowej unijnej strategii ochrony bioróżnorodności, mającej obowiązywać po 2020 r., większe znaczenie nadać renaturalizacji (ang. rewilding). – Wielkopowierzchniowa restytucja wolnej przyrody w Europie nie tylko powstrzymałaby i odwróciła regres bioróżnorodności. Wolna przyroda dodatkowo wychwytywałaby węgiel atmosferyczny i tym samym hamowałaby zmianę klimatu – twierdzi prof. Henrique Pereira, kierownik Zespołu Badawczego ds. Bioróżnorodności i Ochrony Przyrody iDiv. Dzięki restytucji funkcji lasów możliwe byłoby związanie nawet 2/3 ilości CO2 wyemitowanego do atmosfery. Warunkiem tego jest jednak ukierunkowanie działań restytucyjnych na odtworzenie biologicznej kompleksowości lasów i ich zdolności do samopodtrzymującego się trwania.

Źródło: www.forstpraxis.de


Czechy
Dzierżawa łowisk w lasach państwowych

Lasy Republiki Czeskiej (LČR), mające pod swoim zarządem ok. 50% wszystkich czeskich lasów, ogłosiły w lutym 2020 r. przetargi na 10-letnią dzierżawę 48 łowisk. LČR stosują dwa kryteria oceny ofert: cenę (waga 70%) i jakość projektu gospodarki łowieckiej (30%). Zgodnie z nową formułą umowy o dzierżawę łowiska, LČR mogą wpływać na kształt planu pozyskania zwierzyny, tak aby zapewnić niezbędną regulację jej liczebności i efektywność odnowienia lasu. Za niedotrzymanie warunków umownych dzierżawcy łowiska grożą stosunkowo surowe kary, włącznie z rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.


Obecnie LČR zarządzają 920 łowiskami, z których 832 wydzierżawiają. Dzierżawcą łowiska w lasach LČR może być czeska osoba fizyczna posiadająca ważną krajową kartę łowiecką, spółka myśliwych zawiązana w celu dzierżawy łowiska lub czeska osoba prawna, która zagospodarowuje grunty rolne lub leśne położone w granicach łowiska i w której przedmiot działalności wchodzi gospodarka łowiecka. Źródło: www.lesycr.cz


Stany Zjednoczone
Wzrost sprzedaży drewna z lasów federalnych

Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (USFS), mająca w swojej pieczy ponad 150 kompleksów lasów federalnych, sprzedała w 2019 r. blisko 8 mln m3 drewna. To o przeszło 2% więcej niż w 2018 r. i zarazem najwięcej w okresie ostatnich 20 lat. Generalnie jednak rozmiar pozyskania drewna w amerykańskich lasach federalnych, zajmujących w sumie powierzchnię ok. 77 mln ha, pozostaje nieznaczny. Są one bowiem obszarami chronionymi kategorii VI wg klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Najwięcej lasów federalnych znajduje się w stanach Alaska (8,9 mln ha), Kalifornia (8,4 mln ha) i Idaho (8,3 mln ha). Idaho jest także stanem o największym stosunku procentowym powierzchni lasów federalnych do powierzchni ogólnej (38%).

USFS jest agencją Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) – jednego z resortów amerykańskiego rządu federalnego. Oprócz zarządzania lasami federalnymi zadaniem agencji jest udzielanie fachowej pomocy stanowym służbom leśnym i właścicielom lasów prywatnych oraz prowadzenie badań leśnych. Od 1908 r. USFS jest zobowiązana do przekazywania corocznie 25% swoich przychodów ze sprzedaży drewna tym jednostkom samorządu terytorialnego, na których obszarze położone są kompleksy lasów federalnych.

Źródło: www.fs.usda.gov
Opr. A.S.