Wczoraj i dziś - Nadleśnictwa Narol

1 listopada 2007 17:46 2007 Wersja do druku

Wczoraj i dziś - Nadleśnictwa Narol
M. Piątek, B. Wiciejowska-Bełz
Nadl. Narol 2007

Wielokrotnie chwaliłem pomysł wydawania monografii poszczególnych nadleśnictw, głównie ze względu na walor historiograficzny takich publikacji. Tym razem nie będzie inaczej, bo prezentowana książka, o znamiennym podtytule od ołówka do rejestratora 1954-2006, wpisuje się w tę ideę dość dobrze. ,Dość", bo wydaje się, że odtworzenie przedwojennej historii tych lasów jest możliwe, choć wymaga żmudnych badań archiwalnych.
We wstępie nadleśniczego, Szczepana Okrucha, znajdziemy ogólny opis warunków panujących w narolskich lasach. Rozdział pierwszy to informacja o powojennym (od 1944 r.) podziale lasów na jednostki administracji leśnej wraz z wykazem przejętych przez nie prywatnych majątków oraz listami pracowników i podziałem na leśnictwa ówczesnych nadleśnictw Ruda Różanecka i Horyniec, z których w 1954 r. wydzielono Narol. Warto dodać, że w 1973 r. wchłonął on obydwa ,matczyne" nadleśnictwa. Kolejny rozdział to chronologiczny przegląd danych o nadleśnictwie. Począwszy od pierwszego planowanego podziału z 1948 r., który nigdy nie wszedł w życie, aż do dnia dzisiejszego. Zaprezentowana w książce dokumentacja jest bardzo precyzyjna. Zawiera wiele nazw, nazwisk i dat. Jest też zilustrowana kopiami archiwalnych dokumentów, map i zdjęć. Zawiera nawet dane dotyczące ZUL-i, działających tu od roku 1993.


W dalszej części książki znalazły się informacje o położeniu, aktualnym podziale na leśnictwa, stanie posiadania, warunkach przyrodniczo-leśnych, ochronie przyrody i edukacji leśnej. Rozdział piąty jest prezentacją gospodarki prowadzonej w nadleśnictwie. Zawiera wiele szczegółowych danych o szkółkarstwie, nasiennictwie i selekcji, hodowli, ochronie, użytkowaniu lasu, a także łowiectwie. W dalszej części rozdziału znajdziemy dane o transporcie, drogach i pozostałej infrastrukturze nadleś-nictwa. Cały podrozdział poświecono historii pozyskania i mechanizacji prac leśnych. Swoje miejsce znalazły też informacje o klęskach żywiołowych
nawiedzających tutejsze lasy. Rozdział siódmy opisuje gospodarkę finansową nadleśnictwa, zaś ósmy poświęcono kadrze nadleśnictwa. Znajdziemy w nim krótkie życiorysy kolejnych nadleśniczych, ich zastępców i głównych księgowych, wykazy osób odznaczonych, listy byłych i obecnych pracowników, a także noty biograficzne 30 zasłużonych leśników. Rozdział przedostatni to fotograficzna podróż po narolskich lasach, zaś ostatni zawiera wspomnienia pracowników nadleśnictwa.
Książka, wydana na kredowym papierze i oprawiona w twardą okładkę, jest kolejną monografią poświęconą lasom RDLP w Krośnie.