Leśnictwo stymulatorem rozwoju

15 stycznia 2008 20:59 2008 Wersja do druku

Leśnictwo stymulatorem rozwoju regionalnego
Ewa Ratajczak (red.)
CILP 2007

Wzrastająca po wejściu do UE rola leśnictwa w rozwoju obszarów wiejskich oraz polityce regionalnej doczekała się wreszcie solidnej analizy. Jej autorki (Gabriela Bidzińska, Ewa Ratajczak, Aleksandra Szostak) reprezentują Instytut Technologii Drewna, a ich pracą słusznie zainteresowała się DGLP, na której zlecenie wydano tę blisko 250-stronicową książkę. Jest to wynik kilkuletnich badań oceniających faktyczne miejsce i rolę leśnictwa i drzewnictwa w wyrównywaniu różnic rozwoju regionów. I właśnie regionalne ujęcie jest atutem tej pracy. Regionalne tzn. odnoszące się do województw, a nie rdLP. Być może dla leśników będzie to pewnym utrudnieniem, jednak zdecydowanie bardziej istotną grupą odbiorców tej książki powinni być urzędnicy i samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, a także działacze społeczni zajmujący się ochroną środowiska w połączeniu z rozwojem regionalnym.
Książka prezentuje zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych części kraju, ogólnie omawiając zasoby, rynki pracy, infrastrukturę i ich potencjał gospodarczy. Następnie charakteryzuje gospodarcze, społeczne i ekologiczne znaczenie lasów, wyznaczając województwa, w których leśnictwo ma małe, średnie i duże znacznie dla rozwoju ekonomicznego. Podobnych zaszeregowań dokonano dla sektora drzewnego. Bardzo ciekawy jest również rozdział prezentujący słabe i mocne strony leśnictwa i drzewnictwa w poszczególnych województwach.
Właściwie jest to praktycznie gotowa analiza SWOT obydwu sektorów, która może być wykorzystana na wielu poziomach planowania i projektowania dokumentów strategicznych w samorządach. Przeprowadzona ją na poziomie ogólnym i szczegółowym - z rozbiciem na leśnictwo i sektor drzewny. W dalszej części książka przedstawia możliwości oddziaływania obydwu sektorów na rozwój aktywności lokalnych (głównie wiejskich) społeczności. Omówiono tu możliwości pobudzania przedsiębiorczości, rozwoju turystyki i rekreacji, ekologizacji środowiska oraz stymulowania dalszego rozwoju leśnictwa. Na
zakończenie autorki zaprezentowały programy UE wspomagające rozwój regionów poprzez oddziaływanie na sektor leśno-drzewny. Szczegółowo przeanalizowano m.in. programy UE na lata 2007-2013, w ramach których wspomagany będzie rozwój leśnictwa i drzewnictwa. W szesnastu aneksach zawartych na końcu publikacji, znalazły się najważniejsze dane dotyczące obydwu sektorów. Ujęto je w formie tabelarycznej z podziałem na województwa.
Trzeba przyznać, że jest to jedna z niewielu tak rzeczowych i potrzebnych analiz poświęconych leśnictwu, które ostatnio powstały. Dlatego DGLP i CILP należą się słowa uznania za podjęcie trudu wydania tego opracowania.