Gospodarka łowiecka i ochrona dzikich zwierząt na Pomorzu Gdańskim

11 marca 2010 07:08 2010 Wersja do druku

Gospodarka łowiecka i ochrona dzikich zwierząt na Pomorzu Gdańskim
Bogusław Bobek, Janusz Mikoś, Roman Wasilewski (red.)

DLP w Gdańsku i PTL 2009, s. 372

Prezentowana publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Zarząd Okręgowy PTL oraz RDLP w Gdańsku. Zbiór 28 artykułów rozpoczyna charakterystyka środowiska przyrodniczego lasów oraz rozmieszczenia siedlisk Natura 2000 w gdańskiej Dyrekcji.


W dalszej części prezentowana jest ocena liczebności zwierzyny grubej, a także dane dotyczące dynamiki liczebności, struktury pozyskania, rozmieszczenia niektórych gatunków zwierząt łownych, w tym niektórych ssaków drapieżnych.

Kolejne artykuły omawiają szkody wyrządzane przez jeleniowate w LKP „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”, problematykę wyznaczania ostoi jeleni i saren na podstawie preferencji środowiskowych oraz charakterystykę regionalnych populacji zwierzyny drobnej. Bohaterem kilku prac jest dzik. Omówiono dynamikę liczebności tego gatunku, presję na tereny podmiejskie, a także opisano metodę wyznaczania zimowych ostoi gatunku na podstawie jego preferencji siedliskowych. Tematy związane z gospodarowaniem populacjami gatunków łownych kończą artykuły omawiające wartość tusz i trofeów zwierzyny grubej w obwodach RDLP, gospodarkę łowiecką w OHZ „Wydry”, bawarski model łowiectwa oraz zawierające propozycje weryfikacji granic łowieckich rejonów hodowlanych ze względu na przebieg inwestycji drogowych.

Dalsze artykuły poświęcono gatunkom zwierząt chronionych prawem. Dotyczą one czynnej ochrony fok i morświnów, obserwacji nowej metody reintrodukcji rysia, występowania na terenie Dyrekcji bobrów i ich oddziaływania na niektóre drzewostany. Omówiono sytuację kuraków leśnych na Pomorzu wschodnim oraz możliwości ich reintrodukcji w tym rejonie, a także metodę półnaturalnego odchowu tych ptaków. Ostatnia część prezentuje znaczenie zachodniej części Zatoki Gdańskiej jako miejsca koncentracji ptaków wodnych.

Książka nie wyczerpuje tematu, ale z pewnością pokazuje, jak wiele dzieje się w tej dziedzinie na terenie RDLP w Gdańsku.

SoWa