Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

4 kwietnia 2018 10:52 2018 Wersja do druku

Ustawa o ochronie przyrody.
Komentarz

W. Radecki, D. Danecka
Wyd. Difin 2018, s. 706

Piąte wydanie obszernego komentarza do ustawy o ochronie przyrody uwzględnia stan prawny na 1 stycznia 2018 roku. Ukazało się dwa lata po poprzedniej edycji. Jest to więc najbardziej aktualne, i bodaj najbardziej obszerne, opracowanie modyfikowanej w ostatnim czasie wielokrotnie ustawy.

Zmiany te dotknęły przede wszystkim rozdz. 4 „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”, który był zmieniany kolejno ustawami z 16 grudnia 2016 r., 11 maja 2017 r. oraz 22 czerwca 2017 roku. Nowelizacje dotyczyły również kilku przepisów o parkach narodowych i rezerwatach przyrody, a także niezwykle ważnych przepisów art. 118–118b znowelizowanych nowym Prawem wodnym z 20 lipca 2017 roku. Komentarz uwzględnia także najnowszą zmianę dokonaną ustawą

z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody. Autorami opracowania są prawnicy: prof. Wojciech Radecki i Daria Danecka.

Prof. Radecki jest kierownikiem wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony środowiska, z ukierunkowaniem na ochronę przyrody, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Dr Danecka jest asystentką w kierowanym przez prof. Radeckiego Zakładzie. W kręgu jej zainteresowań pozostaje ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody i zasobów naturalnych oraz odpowiedzialność prawna.

Ustawa została rozłożona przez autorów na czynniki pierwsze. Zadbali, by ich skrupulatne wyjaśnienia terminów prawnych były zrozumiałe i przystępne. W wielu wypadkach wskazują nie tylko na znaczenie słów artykułów ustawy, ale przywołują także kolejne zmiany, jakie zachodziły w poszczególnych przepisach, co pozwala lepiej zrozumieć dzisiejsze normy. We wstępie do opracowania przytaczają historię ochrony przyrody w Polsce. Odnoszą się także do prawa międzynarodowego.

Red.